A demokrácia és én – kapcsolódó ifjúsági programok megvalósítása

“AZ Európai Ifjúsági Héthez, és annak 2019-es témájához – A demokrácia és én – kapcsolódó ifjúsági programok megvalósítása” tárgyú beszerzést kíván megvalósítani a jelen ajánlatkérés megküldésével régiós/helyi ifjúsági programok megvalósítására az Európai Ifjúsági Héten.  Ajánlatkérő felkéri az Ajánlattevőket, hogy tegyenek ajánlatot az e dokumentumban, valamint annak mellékleteiben leírtak figyelembevételével. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy értékét tekintve a beszerzés az ajánlatkérés időpontjában nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) hatálya alá.

Az Ajánlatkérő kifejezetten kijelenti, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadhatja. 

1. A MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT LEÍRÁSA 
A) A programok célkitűzései 
A programok célja az Európai Ifjúsági Hét európai kezdeményezés helyi szintű megvalósulásának biztosítása. Az Európai Ifjúsági Hét fókuszába kerülő téma megismertetése a fiatalokkal, az Európai Szolidaritási Testület, az Erasmus+ program és az európai ifjúsági mobilitási lehetőségek népszerűsítése, a szolidaritás és a fiatalok társadalmi elköteleződésének növelése, a nem-formális tanulás és az ifjúsági részvétel elterjedésének az ösztönzése, elősegítése. 
– Népszerűsítse az Erasmus+ program fő üzenetét: a fiatalok széles körű külföldi tanulási lehetőségeit az EU-n belül és kívül; “Láss világot ösztöndíjjal!” 
– Ismertesse meg a fiatalokkal az Európai Szolidaritási Testület által képviselt értékeket, és népszerűsítse körükben a saját hazájukban vagy más országokban a közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy szakmai projektben való részvételt. 
– Növelje a fiatalok aktív részvételét (EU youth dialogue), gyűjtsön ötleteket az új program részvételi projektjeihez , illetve mobilizálja a fiatalokat “nagykövet” (multiplikátor) szerepben a mobilitási programok és az Európai Ifjúsági Portál népszerűsítéséhez. 

B) Alkalmasság 
Ajánlatot nyújthat be bármely, Magyarországon működő ifjúsági civil szervezet, vagy fiatalokkal foglalkozó szervezet – szükség esetén konzorciumot alkotva az adott régió más együttműködő szervezeteivel. Az ajánlatban pontosan meg kell határozni a konzorciumi partnerek közti feladat- és forrás-megosztást. 

C) A tevékenység célcsoportja 
A programok keretében megvalósuló tevékenységek fiatalok közösségeinek, illetve egyéneknek (13- 30 év közötti fiataloknak), valamint fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, szervezeteknek illetve a helyi közösségnek szólhatnak. 
Az ifjúsági közösségek lehetnek civil szervezetek, fiatalok formális és informális csoportjai – iskolai osztályok, egyéb iskolai vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó csoportok (pl. szakkör, sportklub stb.), illetve online ifjúsági közösségek is. A helyi közösség azokban a projektekben jelenhet meg célcsoportként, amelyekben a fiatalok aktív résztvevői és megvalósítói a tevékenységeknek. 

D) A feladat leírása 
A programok megvalósításának időpontja az Európai Ifjúsági Hét: 2019. április 29.-május 5. 
Lehetséges tevékenységek 
Az ajánlattevők (konzorciumi partnerek) a programok során az alább felsorolt tevékenységeket és egyéb, a fent részletezett célok teljesülését segítő tevékenységeket valósíthatnak meg: 
– Akciók, események, fesztiválok, fiatalok bevonásával, közreműködésével megvalósuló zenei vagy más művészeti program szervezése; 
– Workshopok, beszélgetések, előadások, vitaestek, kávéházi délutánok az iskolákban, közösségi házakban, művelődési házakban, ifjúsági irodákban, közösségi tereken; 
– Információ-szolgáltatás, műhelyfoglalkozások, kiállítások, aktivizáló programok és az ehhez szükséges eszközök beszerzése, fejlesztése; 
– Plakátkampány, vetélkedők, versenyek, installáció, kiállítás, street art vagy public art esemény szervezése; 
– Közvetítők – szociális munkások, kortársak, tanárok, helyi közösségi vezetők, aktivisták – bevonásával megvalósuló közösségi tevékenységek; 
– Mobil szabadidős, sport és információs tevékenység; 
– Internetes kommunikációs felületek alkalmazása (különös tekintettel a közösségi oldalakra) és egyéb web 2.0-ás megoldások használata; 
– Videoklipek készítése és vetítése, megosztása. 
Támogathatónak minősülnek az alábbi kiegészítő tevékenységek: 
– Az Európai Ifjúsági Héten megvalósuló tevékenységek hirdetéséhez kapcsolódó kiadások (médiafelület vásárlás, online hirdetések, bannerek stb.) a tervezett költségvetés maximum 20%-ig; 
– Promóciós ajándékok gyártása a tervezett költségvetés maximum 20%-ig; 
– Nyomdai költségek (plakát, X-banner, matrica, fólia stb.) a tervezett költségvetés maximum 20%-ig. 
Amennyiben az Ajánlattevő promóciós ajándékok gyártását tervezi, kérjük, hogy az ajánlattétel benyújtása előtt jelezze szándékát a zsofia.bertalan@tpf.hu e-mail címen annak érdekében, hogy az Európai Ifjúsági Hét arculatának megfelelő tárgyak készülhessenek. 
Az alábbi tevékenységeket az ajánlattevőnek (ill. a konzorciumi partnereknek) kötelező megvalósítani a projekt során: 
– együttműködési megállapodás feladat- és forrásmegosztással a partnerek között (konzorciumi projekt esetén); 
– rendszeres kapcsolattartás az Tempus Közalapítvány munkatársaival a projekt előrehaladása és értékelése során; 
– aktív részvétel a programok helyi és országos kommunikációjában; 
– a projekt folyamatos dokumentálása (statisztikák, jelenléti ívek, programleírások); 
– beszámoló elkészítése. 

2. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK, SZÁMLÁZÁS 
Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb feltételeket és szakmai tartalmat kínáló, legjobb ár-érték kombinációt nyújtó ajánlatokat választja ki a megadott szempontok és tartalmi előírások alapján. A rendelkezésre álló keretösszeg 7 000 000 Ft. Az Ajánlatkérő a feladatok ellátására a következők szerint vár árajánlati árat: 
Az Ajánlatot az 1.sz. mellékleten kell benyújtani. 
1. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség elszámolására nem jogosult. A díj magában foglalja a szerződés teljesítése érdekében végzett valamennyi tevékenység ellenértékét. 
2. A szerződés maradéktalan teljesítését az ajánlattevő a beszámoló elküldésével igazolja. 
3. Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő(k) által kiállított számlá(ka)t a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki. 

3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, HATÁLYA, TELJESÍTÉSEI HATÁRIDŐ 
Az Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt a nyertes Ajánlattevőkkel. A szerződéskötés időpontjáról az Ajánlatkérő értesíti a nyerteseket. 
A projekt megvalósításának és a szerződés teljesítésének időtartama: 2019. április 15.-május 15. Amelybe beletartozik az Európai Ifjúsági Hét helyi programjainak előkészítése, megvalósítása, értékelése és dokumentálása. A programok megvalósításának 2019. április 29.-május 5. közé kell esnie. A projekthez kapcsolódóan ezen időtartamon belül keletkező költségek elszámolhatók el. 
A vállalkozói díj folyósítása a nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződések alapján két részletben történik. Az ajánlat alapján kötött vállalkozási szerződésben szereplő szolgáltatás értékének 80%-a előlegként kifizethető előlegszámla alapján. A fennmaradó 20% a beszámoló elfogadásakor kerül teljesítésre. 

4. ALKALMASSÁG. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTRENDESZERE 
Ajánlatot nyújthatnak be olyan ifjúsági vagy fiatalokkal foglalkozó szervezetek, melyek rendelkeznek a megfelelő szaktudásbeli és személyi feltételekkel a feladathoz. 
Kizárólag számlaképes ajánlattevővel tudunk szerződést kötni. 
Az ajánlatok az alábbi szakmai szempontok alapján kerülnek értékelésre: 
– a kidolgozott programterv szakmai tartalma, kapcsolódása az Európai Ifjúsági Hét témájához; 
– Magyarország minden régiójában valósuljon meg tevékenység az Európai Ifjúsági Héten a beérkezett ajánlatok függvényében; 
– a programok által elért fiatalok száma, az aktív bevonásukat célzó tevékenységek minősége, kreativitása, innovációja; 
– a partnerek aránya és szerepe, valamint a projektpartnerek közötti feladat- és forráselosztás átláthatósága; 
– az ajánlati összeg (nettó ár) és a tervezett tevékenységek összhangja; 
– új csoportok, közösségek azonosítása és elérése (pl. gyermekotthonok, iskolai szabadidő-szervezők, gyermekvédelmi szakemberek, művelődésszervezők, fiatalok informális csoportjai, szakkörök, klubok, sportegyesületek, munkanélküli fiatalok stb.) 
– a programok hatékony kommunikációját biztosító kommunikációs terv; 
– a programok eredményességét mutató mérési eszközök beépítése és alkalmazása. 
Az elbírálásánál előnyt élveznek: 
– a több szervezet együttműködésével, régiós szinten megvalósuló programok; 
– Eurodesk partnerekkel vagy Erasmus+ programban, illetve az Európai Szolidaritási Testületben aktív szervezetekkel való együttműködésben megvalósuló projektek; 
– a régió földrajzi lefedettségének biztosítása (a különböző célcsoportok, azaz a bevonni kívánt közösségek megjelölése); 
– hirdetési láb kihasználása; 
– innovatív módszereket alkalmazó programok. 
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki döntését bármilyen módon befolyásolni próbálja. 

5. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 
– Az ajánlattétel beadási határideje: 2019. március 11. dél 
– Az ajánlattevők ajánlati kötöttségének határideje: az eredményhirdetéstől számított 30 nap. 
– Az Ajánlatkérő nem tart nyilvános bontási eljárást. 
– A benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi. 
– Az ajánlattétel nyelve: magyar. 
– Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat az 1.sz. melléklet Ajánlattételi űrlapján kell benyújtani elektronikusan az alábbi email-címre: zsofia.bertalan@tpf.hu 
– Szerződéskötés esetén a beszámoló beküldésének határideje: 2019. május 31. 
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/242/felhivas_programok_megvalositasara_az_europai_ifjusagi_heten

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink