A hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatása / NTP-NTMV-19

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatására.  A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése. 


A 2019-2020. évi cselekvési program I. 1. m) pontja alapján: “Támogatni kell a hazai tehetséges, országos versenyeken eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi világversenyeken való részvételét, továbbá nemzetközi tudományos és művészeti versenyek hazai megrendezését.” 

1. A pályázat célja 
1.1. A hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyar fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatása. 

2. Rendelkezésre álló keretösszeg 
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére. 

3. A támogatás formája és mértéke 
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában. 
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
3.3. A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

4. Támogatható tevékenységek 
4.1. “A” komponens: 
– országos versenyeken kimagasló eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken. 
– A pályázati időszakban egy pályázó legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be. 
– Amennyiben a nemzetközi verseny több állomásból áll, úgy abban az esetben versenyállomásonként külön támogatási igény nem nyújtható be, a versenysorozat támogatását egy pályázatban kell kérelmezni. 
– A pályázat benyújtásának időpontjában már megvalósult nemzetközi versenyre utólagos támogatás nem igényelhető. 
– aJelen pályázati kiírásban nem tekintendő nemzetközi versenynek azon verseny, amely csak magyarországi és Kárpát-medencei magyar résztvevők számára kerül megrendezésre. 
4.2. “B” komponens: 
– a 23. életévét még be nem töltött tanuló, vagy a 23. életévüket még be nem töltött tanulókból és kísérő tanáraikból álló hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpián, tantárgyi vagy szakmai világversenyen való részvételének támogatása; 
– a Magyarországot képviselő tanuló vagy a hivatalos magyar csapat felkészülését szolgáló szakkörök, előadások, felkészítő táborok lebonyolítása; 
– a nemzetközi tudományos diákolimpia, tantárgyi vagy szakmai világverseny magyar nyelvű honlapjának működtetése. 
A “B” komponens keretében kizárólag a nemzetközi tudományos diákolimpia, tantárgyi vagy szakmai világverseny nemzeti válogató versenyén elért eredmény alapján delegált, Magyarországot képviselő hivatalos csapat támogatására nyújtható be pályázat. 

5. Pályázat benyújtására jogosultak 
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 
– A hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint): 
– általános iskola, 
– gimnázium, 
– szakgimnázium, 
– szakközépiskola, 
– szakiskola, 
– alapfokú művészeti iskola. 
– Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, mely létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között az oktatás/nevelés szerepel. (A Civil tv. szerinti Pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia szükséges a Civil tv. 30. § szerinti beszámoló letétbe helyezéséről.) 
– A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei 
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. 

FIGYELEM! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Ávr. 46. § (2) bekezdésének módosulása értelmében az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek a tárgyévi előirányzatot kizárólag tárgyévben használhatják fel! 
Fenti rendelkezés alól kivételt képeznek: 
– az állami felsőoktatási intézmények (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 88. § (1) bekezdésének b) pontja alapján) 
– a helyi önkormányzati költségvetési szervek (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján). 

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírás és Útmutatóban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 
Tagintézmény önálló regisztrációval nyújthat be pályázatot. Amennyiben egy intézménynek több tagintézménye, valamint a székhelyintézmény is pályázatot kíván benyújtani, úgy a regisztrációt mind a székhelyintézménynek, mind a tagintézmény(ek)nek szükséges elvégeznie. 

FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése stb.). 
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a “Költségvetési tábla – levágott számok” elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható. 
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak: 
Alapítvány 
Alapítványi fenntartású intézmény (Pl. alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási intézmény) 
Állami fenntartású felsőoktatási intézmény 
Egyéb fenntartású intézmény (Pl. tagintézmények, Tankerületi Központok fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, Felsőoktatási intézmények és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények, Szakképzési Centrumokhoz tartozó köznevelési intézmények, Kollégiumok) 
Egyesület 
Egyházi fenntartású intézmény (Pl. egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási intézmény) 
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény 
Közalapítvány 
Nonprofit betéti társaság 
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
Nonprofit részvénytársaság 
Önkormányzati fenntartású intézmény 
Szövetség 
5.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely: 
– a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; 
– jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte; 
– nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, illetve az Áht. 48/B § alapján összeférhetetlensége megállapítható; 
– a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy a hatósági engedély kiadása iránti kérelmét az illetékes hatósághoz nem nyújtotta be; 
– a támogatási szerződés megkötésének feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 
5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye 
– bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül; 
– alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért; 
– a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik. 

6. Támogatási időszak 
6.1. “A” komponens: 
– A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. július 1. és 2020. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul. 
– Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek esetében: 2019. július 1.-2019. december 31. 
6.2. “B” komponens: 
– A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. április 1. és 2020. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul. 
– Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek esetében: 2019. április 1.-2019. december 31. 

FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátuma és a Pályázati Kiírás és Útmutató 19. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténikAz államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek esetében a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) határideje: 2019. december 31. 

7. A pályázatok benyújtásának határideje 
7.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 31. 23:59 óra. 
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján – 2019. július 31-én 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza “megkezdett” maradt), a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá. 
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet. 

8. Benyújtható pályázatok száma 
8.1. Az “A” komponens keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
8.2. A “B” komponens keretében egy Pályázó több pályázatot nyújthat be. 
8.3. Tagintézmény kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot. 

9. A pályázatok benyújtásának módja 
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben. 
Az EPER használatához segítséget nyújt a http://www.emet.gov.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen Pályázati Kiírás és Útmutató tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, mely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mail címre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mail címre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként EPER-ben az “olvasatlan” fülre kerülnek. 
9.1. Pályázati dokumentáció 
A Pályázati Kiírás és Útmutató megjelenik a Támogatáskezelő honlapján, amelynek címe: 
http://www.emet.gov.hu 
A Pályázati Kiírás és Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 
Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírás és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani. 
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.emet.gov.hu portálon keresztül regisztrálnia kell magát az EPER-ben (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). 
9.2. Kötelező regisztráció 
Regisztrálni egyszer szükséges az EPER-ben, amely egyszeri regisztrációval a Pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Támogatáskezelő által kezelt hazai pályázatokra (a pályázati kiírásokban foglalt feltételek figyelembe vételével). 

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink