A hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, tantárgyi vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatása / NTP-NTMV-18

A pályázati kategória kódja: NTP-NTMV-18. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, tantárgyi vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatására, összhangban 

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.); 
– a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény; 
– a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet; 
– a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet; 
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.); 
– a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet); 
– a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat; 
– a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról szóló 1728/2016. (XII.13.) Korm. határozat 
vonatkozó rendelkezéseivel. 
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése. 
2017-2018. évi cselekvési program I. 1. m. pontja alapján: “Támogatni kell a hazai tehetséges, országos versenyeken eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi világversenyeken való részvételét, továbbá nemzetközi tudományos és művészeti versenyek hazai megrendezését.” 

1. A pályázat célja 
1.1. A hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyar fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatása. 

2. A rendelkezésre álló keretösszeg 
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére. 

3. A támogatás formája és mértéke 
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában. 
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
3.3. A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

4. Támogatható tevékenységek 
4.1. “A” komponens: 
– országos versenyeken kimagasló eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken. 
– A pályázati időszakban egy pályázó legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be. 
– Amennyiben a nemzetközi verseny több állomásból áll, úgy abban az esetben versenyállomásonként külön támogatási igény nem nyújtható be, a versenysorozat támogatását egy pályázatban kell kérelmezni. 
– A pályázat benyújtásának időpontjában már megvalósult nemzetközi versenyre utólagos támogatás nem igényelhető. 
– Jelen pályázati kiírásban nem tekintendő nemzetközi versenynek azon verseny, amely csak magyarországi és Kárpát-medencei magyar résztvevők számára kerül megrendezésre. 
4.2. “B” komponens: 
– a 23. életévét még be nem töltött tanuló, vagy a 23. életévüket még be nem töltött tanulókból és kísérő tanáraikból álló hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpián, tantárgyi vagy szakmai világversenyen való részvételének támogatása; 
– a Magyarországot képviselő tanuló vagy a hivatalos magyar csapat felkészülését szolgáló szakkörök, előadások, felkészítő táborok lebonyolítása; 
– a nemzetközi tudományos diákolimpia, tantárgyi vagy szakmai világverseny magyar nyelvű honlapjának működtetése. 
A “B” komponens keretében kizárólag a nemzetközi tudományos diákolimpia, tantárgyi vagy szakmai világverseny nemzeti válogató versenyén elért eredmény alapján delegált, Magyarországot képviselő hivatalos csapat támogatására nyújtható be pályázat. 
– A pályázati időszakban egy pályázó legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be. 

5. Pályázat benyújtására jogosultak 
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 
– A hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint): 
– általános iskola, 
– gimnázium, 
– szakgimnázium, 
– szakközépiskola, 
– szakiskola, 
– alapfokú művészeti iskola. 
– Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, mely létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között az oktatás/nevelés szerepel. (A Civil tv. szerinti Pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia szükséges a Civil tv. 30. § szerinti beszámoló letétbe helyezéséről.) 
– A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei. 
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.) 

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat! 

FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 
Tagintézmény önálló regisztrációval nyújthat be pályázatot. Amennyiben egy intézménynek több tagintézménye kíván pályázatot benyújtani, úgy minden tagintézménynek szükséges a regisztrációt elvégeznie. 

FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése stb.). 
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a “Költségvetési tábla – levágott számok” elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható. 
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak: Alapítvány 
Alapítványi fenntartású intézmény (Pl. alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási intézmény) 
Állami fenntartású felsőoktatási intézmény 
Egyéb fenntartású intézmény (Pl. tagintézmények, Tankerületi Központok fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, Felsőoktatási intézmények és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények, Szakképzési Centrumokhoz tartozó köznevelési intézmények, Kollégiumok) 
Egyesület 
Egyházi fenntartású intézmény (Pl. egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási intézmény) 
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény 
Közalapítvány 
Nonprofit betéti társaság 
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
Nonprofit részvénytársaság 
Önkormányzati fenntartású intézmény 
Szövetség 

6. Támogatási időszak 
6.1. “A komponens”
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. július 1. és 2019. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul. 
6.2. “B komponens”
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. április 1. és 2019. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul. 

FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátumáig és a Pályázati Kiírás 19.2. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik. 

7. A pályázatok benyújtásának határideje 
7.1. Az internetes pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi beadási szakaszok szerint
I. beadási szakasz: 2018. március 22-től 2018. május 31-ig 
II. beadási szakasz: 2018. június 1-től 2018. augusztus 31-ig 
III. beadási szakasz: 2018. szeptember 1-től 2018. november 30-ig 
IV. beadási szakasz: 2018. december 1-től 2019. február 28-ig 
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került. 
(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja tartalmazza.) 

8. Benyújtható pályázatok száma 
8.1. Az “A komponens” és “B komponens” keretében egy Pályázó legfeljebb egy-egy pályázatot nyújthat be. 
8.2. Tagintézmény kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot. 
9. A pályázatok benyújtásának módja 
9.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani. 

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.emet.gov.hu portálon keresztül regisztrálnia kell magát az EPER-ben (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas51/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumok

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink