A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése / MFP-EKT/2019

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), mint Támogató felhívást hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat “helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával – a helyi identitástudat erősítése” alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken lévő helyi egyházi közösségek támogatására (a továbbiakban: felhívás).  A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását.

Ezen célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által a helyi közösségi terek fejlesztése. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében. 
Jelen felhívás a közösségi terek fejlesztésének támogatásával lehetőséget ad a települések társadalmi kohéziójának megerősödésére. 
Teret adva az egyházi közösségek számára a programszervezésre, annak érdekében, hogy a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödjön. A program esélyt ad a helyi közösség fejlődéséhez, a szabadidős tevékenységeknek, támogatja a szociális problémák megoldását, segíti az egyházi és más közösségek közötti kommunikációt. A program hozzájárul a helyi közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javításához, a társadalmi felzárkóztatás segítéséhez, ezáltal a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7 000 000 000 forint. 
Jelen felhívás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére. 

2. A felhívás célja 
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára a helyi közösségi terek fejlesztésére, a helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető már meglévő, de használaton kívüli épületek (különösen: plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház, imaház, kivéve: templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária) általános és energetikai felújítására, egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására, valamint programszervezésre, a program(ok)hoz kapcsolódó működési költségekre, eszközbeszerzésre. 
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek 
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
2.1.1.1. Egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása 
A támogatás célja a 100 %-os egyházi tulajdonban1 lévő, jelenleg használaton kívül álló épületek külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása. 
A támogatás kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe: 
– használaton kívüli2 plébániák, parókiák felújítása, bővítése; 
– használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása (kivéve templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária). 
Templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária felújítására, bővítésére e felhívás keretein belül nem nyílik mód. 
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek: 
– akadálymentesítést magukba foglaló fejlesztések; 
– energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások. 
Az igényelhető támogatás maximális összege 15 millió forint. 
2.1.1.2. Egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása 
A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe: 
– közösségi célú egyházi hitéleti programok; 
– oktatási programok; 
– szociális jellegű programok; 
– közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények; 
– táborok szervezése; 
– kiállítások szervezése; 
– egyéb programok megvalósítása; 
– eszközbeszerzés, mely a programok szervezése, megtartása érdekében szükséges; vagy a működési feltételek biztosítását segíti elő; 
– a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása. 
Az igényelhető támogatás maximális összege 5 millió forint. 
2.1.1.3. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása 
Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával (a sablont a felhívás 2. melléklete tartalmazza), maximum egy év időtartamra. Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra. 
Közösségszervezőre személyi javaslatot a gyülekezet/egyházi közösség képviseletére jogosult személy tehet jelen felhívás 2. számú mellékletének Támogató aláírásával! 
Felhívjuk az egyházi közösségek figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos adatvédelmi szabályok betartására. 
Az igényelhető támogatás maximális összege 2,9718 millió forint. 
Egy kérelmező mindhárom tevékenységcsoportra benyújthatja kérelmét, egy támogatási kérelemben.

3. A kérelem benyújtásának feltételei 
3.1. Kérelmezők (jogosultak) köre 
Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek: 
– A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek; 
– A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei; 
– 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani; 
– Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal. 
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, amely: 
– A felhívás alapján nem tartozik a kérelmezők (jogosultak) körébe; 
– A felhívásban megjelölt benyújtási határidőn túl nyújtotta be a kérelmét; 
– Az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja maximálisan igényelhető mértéket; 
– Olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 
– Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 
– Adósságrendezési eljárás alatt áll; 
– Nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában, meghatározott követelményeknek; 
– Nem nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdés releváns pontjairól; 
– A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll; 
– A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett. 
3.3. A kérelem benyújtásának határideje és módja 
Kérelmet kizárólag elektronikus úton, az erre rendszeresített elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani a felhívásban megadott benyújtási határidőig. 
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik cégkapuval, a kérelem benyújtásához cégkaput kell létesítenie. 
A kérelmező képviselője ügyfélkapus azonosítással lép be az elektronikus benyújtó felületre. (A rendszer a kérelmező személyes adatait nem tárolja, csak az ügyfélkapu által adott ún. kapcsolati kódját menti el.) 
A képviselő a kérelmező nevében csak akkor tud kérelmet benyújtani, ha a szükséges adatokat rögzíti. Sikeres rögzítést, benyújtást követően a kérelmező a cégkapujára azonnal visszaigazolást, és kizárólag a Magyar Falu Programra (a továbbiakban: MFP) érvényes jelszót kap. 
A kérelmező képviselője a kérelmező által a rendelkezésére bocsátott jelszó birtokában – a képviselő ügyfélkapus azonosítása után – az adószám és a jelszó megadását követően léphet be az elektronikus kitöltő felületre. 
A kérelem benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a benyújtó felületen minden kötelezően kitöltendő mezőt kitöltött, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A rendszer formai hibák és a kötelezően megadandó adatok és dokumentumok hiánya esetén nem engedi a benyújtást, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a kérelmező részére. 
A kérelem benyújtására vonatkozó általános szabályok: 
– Kérelmet csak a felhívás szerint jogosult nyújthat be; 
– Kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség; 
– A kérelmezőnek díjat NEM kell fizetnie. 
Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására 
2019. március 18. napjától 2019. április 25. napjáig van lehetőség. 
A kérelem benyújtásának módja kizárólag elektronikus úton, elektronikus kitöltő programon keresztül történik. Az elektronikus benyújtó felület a http://www.kormany.hu honlapján keresztül érhető el. 
A kérelmek benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 
2019. április 25. 
A kérelem módosítására a Támogatói Okirat kibocsátásáig nincs lehetőség. 
Kérelem visszavonása 
A kérelmező a kérelmét a Támogatói Okirat közléséig az elektronikus felületen visszavonhatja. A kérelem visszavonását a Támogató tudomásul veszi, és erről elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink