A köznevelés támogató szerepének erősítése / EFOP-4.1.6-16

Magyarország Kormányának felhívása a fejlesztő nevelés-oktatást ellátó intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények számára a minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózási és népesedési programok kezelését a köznevelés minőségének fejlesztése útján, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. A cél eléréséhez a Kormány a fejlesztő nevelés-oktatást ellátó intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésével kíván hozzájárulni a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 50 millió, maximum 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A felhívás indokoltsága és célja 
A minőségi pedagógiai szakszolgálatokhoz való hozzáférés, a szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások, mint például a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, avagy a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, korai fejlesztés, a nevelési-oktatási folyamat során felmerülő számos problémára megoldást nyújthat, intenzív fejlesztésekkel és tanácsadással az érintett gyermekek, tanulók vonatkozásában fontos szerepet játszik a köznevelési sikerességben, problémamentes előrehaladásban. Ezen túlmenően – segítő funkcióival – számos olyan rizikótényezőt tud kiiktatni, amely végül végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz is vezethet. 
Az EFOP-ban meghatározott egyedi célkitűzésekhez illeszkedve a jelen felhívás az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javításához, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez járul hozzá. 
Jelen felhívás konkrét célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztése. 
A fentieken túl a felhívás célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása a minőségi nevelés-oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. 
A felhívás az Emberi Erőforrás Operatív Program 4. prioritás 4.1 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések c. intézkedéséhez illeszkedik Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (10.a) c. beruházási prioritás céljait szolgálva. 
4. prioritás 4.A intézkedése keretében a Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a cél. 
Az intézkedés célja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása a közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek oktatási-képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését. 
Az EFOP 4. prioritása keretében tervezett intézkedések, fő célcsoportok és kedvezményezettek típusának bemutatása során azonosításra kerültek az alábbiak. “Cél továbbá a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekeket nevelő intézmények nevelési munkáját segítő infrastrukturális fejlesztése.”, valamint a 3.1 intézkedés alatt megjelenő, az SNI gyermekek oktatásának és nevelésének fejlesztése célt a pedagógiai szakszolgálatok infrastrukturális fejlesztése segíti elő.” 
MNTFS végrehajtási rendelet: 8. Biztosítani kell a teljes körű pedagógiai szakszolgálati ellátásokhoz való hozzáférést, továbbá a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók minőségi befogadó neveléshez, oktatáshoz való hozzáférését. Törekedni kell a feladatellátás feltételeinek javítására az ellátás teljes körűségének és megkülönböztetés -mentességének biztosítása érdekében. 
Az Európai Bizottság EGESIF_15-0024-01 2015.11.11. útmutatója 
Deszegregációs útmutató, amely lényege, hogy elősegítse a tagállamokban az olyan oktatási beruházásokat, amelyek kezelik az európai faji egyenlőségi irányelvben foglaltakat (2000/43/EK),5 amelyben az Unió minden tagállam számára kötelezettségként előírja a hátrányos megkülönböztetéssel szemben folytatott küzdelmet, valamint különösen a faji és etnikai származáson alapuló megkülönböztetés megakadályozását elsősorban a szociális védelem, oktatás, árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása területén. 
A 2014-2020-as Köznevelés-fejlesztési Stratégia megjeleníti a munkaerőpiac követelményeinek belső változásai által kiváltott, a jobb képzettséggel bíró munkavállalók iránti szükségletet. Ez azzal járt együtt, hogy az SNI tanulók oktatásának is nagyobb kihívásokkal kellett szembe néznie, hiszen szükségessé vált és válik a tanulók színvonalasabb kimenetének biztosítása az elhelyezkedés érdekében. Az emberi jogok oldaláról nézve is folyamatos elvárás nehezedik a speciális pedagógiára. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény is kiemeli az aktív részvétel szükségességének tényét. Az Európai Unió Tanácsának COM (2010) 636 sz. dokumentuma – Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt – alapján is kiemelt figyelmet kell kapnia az inkluzív oktatás és a személyre szabott tanulás kellő időben nyújtott támogatásának, a speciális szükségletek korai felismerésének, a megfelelő képzés és támogatás biztosításának az oktatás bármely szintjén dolgozók számára. A 2014-2020 közötti időszak fejlesztési feladatai ennek szolgálatában kerülnek meghatározásra. Ugyancsak fontos szerepet kell adni az eddig kissé periférikus továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatának, hiszen az SNI tanulók sikeres elhelyezkedése érdekében a jelzett tevékenység fontossága megkérdőjelezhetetlen. Az inkluzív és adaptált keretek között folytatott oktatási tevékenységeket ugyanakkor a jövőben további fejlesztésekkel kell támogatni, például az egészségfejlesztés kulcsterületein (pl. iskolai testnevelés, testmozgás). A Köznevelés-fejlesztési Stratégia 2.6.3 A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások egységesítése, színvonalának emelése c. beavatkozásában nevesített fejlesztési területek, amelyek a felhívásban tervezett fejlesztésekkel összhangban állnak: 
– A pedagógiai szakszolgálati intézmények korszerű eszközellátásának és infrastrukturális feltételeinek javítása a minőségi ellátás érdekében. 
– A pedagógiai szakszolgálati munkát támogató specifikus diagnosztika és fejlesztő eszközök további fejlesztése. Korszerű eszközök beszerzése. 
– A pedagógiai szakszolgálatok szakmai munkájának támogatása a minőségi ellátás kiterjesztése érdekében. 
– A szakmai munkát támogató protokollok továbbfejlesztése, az alap-protokollra épülő további, a specifikus eljárásokat támogató protokollok kialakítása, alkalmazásukra szakemberek felkészítése. A horizontális tanulás lehetőségeinek kiterjesztése. 
– Hiányzó mérőeszközök fejlesztése és validálása. 
– A szakszolgálati ellátáshoz kapcsolódó más ágazati szereplőkel való gyakorlati együttműködés kiszélesítése. 
– Jó gyakorlatok elterjesztése. 
– Megújulási kezdeményezések támogatása. 
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia 3. cél Intézményi közszolgáltatások és kapacitások 3.1 Magas minőségű, mindenki számára elérhető szakmai szolgáltatások c. célja szerint biztosítani szükséges a tankerületi szintű szakmai szolgáltató hálózatok létrehozását, a helyi, területi szintű pedagógiai szakszolgálati ellátásra épülő, egymással összekapcsolódó, a kistelepülésekre kellő gyakorisággal utazó szolgáltató hálózat kialakítását. Ennek megteremtése megtörtént, a szakszolgáltatások hosszú távú eredményes fenntarthatósága érdekében a felhívás tervezett fejlesztéseit a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósított fejlesztések eredményeire építve szükséges megvalósítani. 
Az Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) kihangsúlyozza, hogy a sajátos nevelési igény sokszínűségére és a gyógypedagógia folyamatos fejlődésére tekintettel fejleszteni szükséges a szakértői bizottsági tevékenységet végző szakemberek szakmai kompetenciáját. Ennek keretében meg kell teremteni a bizottságokban dolgozó szakemberek folyamatos szakmai fejlődésének, továbbképzésének szervezeti kereteit, továbbá bővíteni szükséges a vizsgálatok során alkalmazott tesztek, vizsgálati módszerek és eszközök körét. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján erre különösen nagy szükség van a képességekben megjelenő, illetve a környezeti hátrányok okozta elmaradások világos elkülönítése érdekében. 
A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülők esetében különös jelentőséggel bír a pedagógiai szakszolgálati intézmények által nyújtott megfelelő színvonalú ellátás, különös tekintettel a nevelési, továbbá a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati tevékenységekre, ezért fontos feladat az ezekhez való hozzáférés bővítése. 
A megfelelő színvonalú korai fejlesztés, valamint a szülők munkaerő-piaci reintegrációja érdekében elengedhetetlen további férőhelyek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermekek napközbeni elhelyezésére, fejlesztésére, ellátására. 
A felhívásban tervezett tevékenységek Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről szóló 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozatban foglalt alábbi intézkedésekhez illeszkednek: 
3.6 Fejleszteni kell a pedagógiai szakszolgálati intézményrendszert, ennek keretében különösen szükséges a megújuló szakszolgálati feladatok megsegítése, az egységes protokollok implementációjának vizsgálata, az infrastrukturális feltételek javítása. 
11.5 Fejleszteni kell a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek komplex ellátását, ezen belül kiemelt fontosságú a gyermekek szociális és egészségügyi szükségleteinek, valamint köznevelési ellátásának (fejlesztő nevelés-oktatás) személyi, szakmai, módszertani és infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. 
Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. 
A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulását. A felhívás ezen cél megvalósítását a gyerekek oktatási esélyeinek növelésén keresztül támogatja. Részcélok 
Az alábbi köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében: 
1. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése 
2. A minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése 

A projekt célcsoportja: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. §-ban meghatározott alábbi köznevelési intézmények ellátott gyermekei, valamint tanulói, pedagógusai: 
i) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény , 
k) pedagógiai szakszolgálati intézmény, 
továbbá az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti 
f) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: EGYMI). 
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. 
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-56 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
A felhívás esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
Az 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontban meghatározott 1. számú részcél vonatkozásában a feladatellátási helyek fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységek közül az alábbiak valósíthatók meg: 
– funkció nélküli épületek/épületrészek nevelési-oktatási célnak megfelelő átalakítása 
– korszerűsítés 
– bővítés 
– átalakítás 
– rekonstrukció, modernizáció 
– többfunkcióssá tétel 
– műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása 
– nevelésre, képzésre, fejlesztésre alkalmas terek kialakítása 
– új épületek, épületrészek létrehozása 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
Állami és nem állami intézményfenntartók: 
Központi költségvetési szerv – GFO 312 
Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525 
Egyéb egyesület – GFO 529 
Bevett egyház – GFO 551 
Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552 
Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555 
Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559 
Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563 
Egyéb alapítvány – GFO 569 
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572 
A fejlesztés az Nkt.7. §-ban meghatározott alábbi köznevelési intézményeket érintheti: 
i) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, 
k) pedagógiai szakszolgálati intézmény, 
továbbá az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti 
f) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: EGYMI). 
A fejlesztéssel érintett 
– gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény esetében a projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző intézményegység, 
– az EGYMI esetében a projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző intézményegység és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegység, 
– pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében a projekt kizárólag pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátó intézményegység 
fejlesztésére terjedhet ki. 
Jelen felhívás keretében egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási kérelmen belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat. 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
Kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik az EFOP-3.1.6-16 “A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című felhívás keretében hatályos támogatási szerződéssel rendelkeznek ugyanarra a feladatellátási hely fejlesztésére, mint jelen felhívásban benyújtott támogatási igényben. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 14-étől 2019. június 14. napjáig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
2017. június 14.-2017. augusztus 14. 
2017. augusztus 21.-2017. október 20. 
2017. október 27.-2017. december 27. 
2018. január 3.-2018. március 4. 
2018. március 12.-2019. június 14. 
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1397 Budapest, Pf. 504. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 
5.1. A támogatás formája 
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
https://www.palyazat.gov.hu/efop-416-16-a-kznevels-tmogat-szerepnek-erstse-

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink