A tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából és nevében az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) nyílt pályázatot hirdet a tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) rendelkezései alapján. 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
1. A pályázat célja 
A tanoda program a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia alapján, a gyermek-jólét beavatkozási terület részeként működő program, de további stratégiák célkitűzéseinek megvalósításához is hozzájárul, mint például a Köznevelés-fejlesztési stratégia és a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia. 
Tanodák Magyarországon több mint 20 éve működnek. A kezdeti projektek elsősorban civil támogatási forrásokból tudtak működni, majd később, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után már uniós források is elérhetővé váltak. A tanoda programok folyamatossága, kiszámíthatósága, átlátható működése és finanszírozása, illetve az elért eredmények rendszerszintű beágyazottságának biztosítása már a tanoda programok kezdeti sikerei óta célként fogalmazódnak meg. 
Jelen pályázat célja Magyarország közigazgatási területén legalább egy éve a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakmai feladatokat tartalmazó tanoda típusú szolgáltatást ellátók 2019. december 31-ig történő működésének fenntartásához évente teljesítményarányos működést biztosító pénzügyi forrás rendelkezésre bocsátása. 

2. A támogatás formája, mértéke és összege 
2.1. A Tkr. 1. § (1) bekezdése alapján a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a. Saját forrást nem igényel. 
2.2. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege 
A tanoda szolgálatok finanszírozása a vállalt feladattal arányos. A feladattámogatás összege éves viszonylatban gyerekenként 150 000 Ft/év-160 000. Ft/év támogatás. A működési alaptámogatás éves viszonylatban: 9 000 000Ft-10 000 000 Ft. 
A kötelezően teljesítendő feladatmutató 20 feladategység. 
Az igénybe vehető legmagasabb támogatás összege a szerződés szerinti összeg. 
2.3. A rendelkezésre álló keretösszeg 
A pályázatok támogatására az előirányzaton belül rendelkezésre álló keretösszeg 2 423 300 000 Ft, azaz kettőmilliárd – négyszázhuszonhárommillió – háromszázezer forint, mely Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Fejezet, 20. cím, 59. alcím, 2. jogcímcsoport: Társadalmi Felzárkózást segítő programok/Tanoda programok előirányzaton áll rendelkezésre (ÁHT azonosító: 376095). 

3. Elszámolható költségek 
A Tkr. 1. § (2) bekezdés h) pontja alapján a működési támogatás a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez – különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz – adott állami támogatás. 
A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel összhangban, a pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben a szakmai megvalósításhoz közvetlenül felmerült alábbi költségek fedezetére: 
I. Működési kiadások 
– Személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések; szakemberek megbízási díja (bérszámfejtett bér esetén), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó); 
– Dologi kiadások (anyagköltség, élelmiszer, tisztítószer, irodaszer készletbeszerzés, szakkönyvek, bérleti díjak; szállítási szolgáltatások, közüzemi kiadások, szállítási, utazási költségek, szállás és idegenforgalmi adó költsége, belépőjegyek és programok költsége, vásárolt szolgáltatások, egyéb üzemeltetési kiadások, egyéb szolgáltatások vásárlása) 
II. Felhalmozási kiadások 
– Beruházások (eszközbeszerzés költségei, immateriális javak beszerzésének költsége), 
– Felújítások 
A pályázat keretében nyújtható támogatás nem számolható el olyan költségek fedezetére, melyek nem kapcsolódnak közvetlenül a benyújtott pályázatban foglalt szakmai megvalósításhoz, illetve a szolgáltatás szakmai feladatellátásához. 

4. Pályázat benyújtására jogosultak 
4.1. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon fenntartók, akik a gyermekek védelméről és gyámügyi ellátásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerint tanoda szolgáltatást működtetnek, valamint továbbá azon legalább egy éve a Gyvt.ben meghatározott tartalmú tanoda jellegű szolgáltatást á – már meglévő megvalósítási helyen (településen) – működtető fenntartók, akik megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. 
Nem nyújthat be pályázatot az a fenntartó, aki esetében korábban az EFOP-3.3.1-15 és/vagy az EFOP-3.3.1-16 vagy a VEKOP-7.3.2-16 támogatási igénylés(ek) vonatkozásában a támogatási szerződéstől elállás történt. A pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a fenntartó a pályázat benyújtásakor rendelkezzen a tanoda szolgáltatás biztosítására vonatkozó, véglegessé vált bejegyzéssel. Ebben az esetben a pályázónak vállalnia kell, hogy kezdeményezi a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál. A szerződéskötés feltétele ebben az esetben is a véglegessé vált bejegyzés megléte. 
Amennyiben egy fenntartónak több tanoda szolgáltatást nyújtó engedélyese van, úgy ezekről külön pályázatot kell benyújtania. A pályázó – a minimum felett vállaltakat figyelembe véve – teljesítményarányosan kap finanszírozást. 
4.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely 
– pályázata megvalósítási helyszíneként a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatálya alá tartozó feladatellátási helyet jelöl meg; 
– pályázatában megvalósítandó tevékenységként a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó alapfeladatot jelöl meg. 
– szervezetnek lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van, 
– szervezetnek lejárt esedékességű, meg nem fizetett visszafizetési kötelezettsége áll fenn, 
– jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, 
– a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 
– pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte, 
– A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 
– nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, 
– a pályázó a jogszabályokban (különösen az az Ávr.-ben) a finanszírozási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, 
– a pályázó a Knyt. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, 
– a pályázó a dokumentumokat az előírt határidőig nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy 
– olyan szervezet, amely azonos tartalmú és célú szolgáltatás nyújtására működési típusú más központi költségvetésből származó forrásban, illetve európai uniós támogatásban részesült. 
4.3. A költségvetési támogatás visszavonása, a finanszírozási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából – a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kivételekkel – a finanszírozási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. 
4.4. Pályázatazonosság esetén az érintett pályázatok elutasításra kerülnek. 

5. Finanszírozási időszak 
A finanszírozási időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31. Amennyiben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) Tanoda programok támogatását megvalósító projektje 2019. év közben fejeződik be, abban az esetben a finanszírozási időszak a befejezést követő hónap elsejétől a 2019. december 31. napjáig tartó időszak. 
Nem számolható el az a költség, amely a fent meghatározott időszakon kívül keletkezett (ide nem értve a december hónapra járó bér jellegű kifizetések tárgy évet követő év januári teljesítését), vagy a teljesítésre irányuló szerződés az adott időszakon kívül kerül megkötésre. 

6. A pályázat kezelője 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Támogatáskezelő Főosztály 
1132 Budapest, Visegrádi u. 49 
A pályázattal kapcsolatos további információ a Főigazgatóság honlapján (szgyf.gov.hu), a Szociális Ágazati Portálon (http://szocialisportal.hu/) található, valamint a Támogatáskezelő Főosztály munkatársai nyújtanak. 

7. A pályázatok benyújtásának határideje 
7.1. A pályázatok benyújtási határideje: 2018. december 10. – 2019. január 10. 1630. 
FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely tanoda@szgyf.gov.hu email címre a megadott határidőn belül megküldésre került. 

8. A pályázatok benyújtásának módja 
8.1. A kitöltött pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, valamennyi kérdésre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek elektronikus csatolásával kell benyújtani hitelesített, szkennelt formában a tanoda@szgyf.gov.hu email címre. 
Elektronikus úton megküldendő dokumentumok: 
– Pályázati adatlap (cégszerű aláírást követően szkennelt formában) 
– Pályázati költségvetési űrlap (excel formátumban) 
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem (cégszerű aláírást követően szkennelt formában) 
– Tulajdoni lap, használati vagy bérleti szerződés hitelesített másolata (ami az ingatlan használati jogosultságát alátámasztja); 
– Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ingatlan a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben leírt műszaki paramétereinek meglétéről (alapterület, teakonyha, vizesblokk), 
– A tanodában foglalkoztatni kívánt munkavállalók végzettségét igazoló dokumentumok másolata; 
– A fenntartó nyilatkozata, hogy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24) Korm. rendelet alapján benyújtja kérelmét a Szolgáltatói (5) A pályázathoz csatolni kell: 
a) a szolgáltatónak a pályázat benyújtásakor hatályos szabályok szerint elkészített szakmai programját, 
c) a szolgáltató pénzügyi-gazdálkodási tervét, 
e) már működő szolgáltatások esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi beszámolót, 
g) tanoda esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé. 
h) a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és – a nyilatkozat tartalmától függően – közzétételi kérelmét, 

9. A pályázat érvényességének vizsgálata és hiánypótlása 
FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek nem a 6.1. pontban megadott határidőn belül kerülnek megküldésre, a Főigazgatóság nem tekinti benyújtott pályázatnak és formai ellenőrzésnek sem veti alá. 
9.1. A pályázat beérkezésétől számított 24 órán belül a pályázó visszajelzést kap a pályázat beérkezéséről, mely tartalmazza a pályázati azonosítót. A pályázat beérkezésétől számított 5 napon belül a Főigazgatóság megvizsgálja a pályázat érvényességét. Ennek során ellenőrzi, hogy 
– határidőn belül került-e benyújtásra, 
– az igényelt költségvetési támogatás nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető mértéket, valamint 
– a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott igénylői körbe tartozik-e. 
Amennyiben Főigazgatóság a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a fentebb felsorolt feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra. Erről a pályázó elektronikus úton kerül értesítésre. 
Amennyiben a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Főigazgatóság egy alkalommal elektronikus értesítésben lehetőséget nyújt a hiánypótlásra (tárhelyre érkezéstől számított) 8 napos határidő megjelölésével. 
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje 
10.1. A pályázatok értékelését a pályázati bizottság a pályázatok, illetve a hiánypótlások beérkezését követő 10 napon belül a pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott szempontrendszer szerint végzi. 
10.2. A pályázat nem támogatható, ha 
a) a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, 
b) nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, 
c) a szakmai programban foglaltak nincsenek összhangban az ellátási terület szükségleteivel és a vállalt feladattal, 
d) a pénzügyi-gazdálkodási tervben tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak. 
10.3. A Támogató a finanszírozást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A Támogató a döntésben meghatározhatja a finanszírozás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó egyéb feltételeket. 

11. A pályázók döntést követő kiértesítése 
A pályázati bizottság javaslatát a Főigazgatóság 5 napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek, aki 5 napon belül dönt a pályázókról, az alaptámogatásról, az egy feladategységre jutó támogatásról, valamint a működési támogatás összegéről. 
Az emberi erőforrások minisztere döntésének kézhezvételét követően a Főigazgatóság 5 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. 
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a Főigazgatóság honlapján (https://szgyf.gov.hu) és a Szociális Ágazati Portálon (http://szocialisportal.hu/) kerülnek közzétételre. 

12. Szerződéskötés 
12.1. A fenntartóval a finanszírozási szerződést – a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén – a Főigazgatóság köti meg. 
12.2. Érvényét veszti a döntés: 
– az értesítésben szereplő feltételek eltérnek attól, amit a fenntartó a pályázatában vállalt, és azt a fenntartó nem fogadja el; 
– ha a szerződés a döntésről szóló értesítésben meghatározott határidőig a pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre; 
– a szolgáltatói nyilvántartásba nem vagy nem a döntésnek megfelelően bejegyzett szolgáltató esetén a bejegyzés, illetve az adatmódosítás véglegessé válását követő 30 napon belül a fenntartó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre; 
– a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra. 
12.3. A finanszírozási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok (különösen Áht. 50. §, Ávr. 75. § Tkr.), illetve a Főigazgatóság által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a döntésről szóló értesítésben megjelölt határidő. 
12.4. A költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzés alkalmazásához kell kötni. 
12.5. A szerződéskötés és a költségvetési támogatás folyósításának feltétele, hogy a fenntartó a tanoda szolgáltatásra vonatkozóan rendelkezzen hatályos szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel. 
12.6. A támogatásról szóló döntés – amennyiben a Támogató által megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt támogatásnál – rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható. A pályázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg különbségével kell, hogy csökkentse a program teljes költségvetését. 

13. A támogatás folyósítása 
13.1. A működési támogatás pályázatban megjelölt finanszírozási időszak kezdetétől (ha a pályázó a pályázatában eltérő időpontot nem jelölt meg, 2019. január 1.), illeti meg a pályázót akkor, ha a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése véglegessé vált. A működési támogatás összegét a Főigazgatóság a Tkr. 16. § (5) bekezdésében szabályozottak szerint folyósítja. 
13.2. Amennyiben az EFOP, illetve a VEKOP Tanoda programok támogatását megvalósító projektje 2019. év közben fejeződik be, abban az esetben a finanszírozási időszak a befejezést követő hónap első napjától 2019. december 31. napjáig tartó időszak. 
13.3. A Főigazgatóság a tárgyévi működési támogatást negyedévenként, a finanszírozási szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 31-éig folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén a tárgyévi működési támogatás első részletét soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani. 

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
14.1. A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Főigazgatóság részére a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. A Főigazgatóság az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás vagy a feladatmutató teljesítése nem állapítható meg. 
14.2. Ha a szolgáltató nem teljesíti a szerződésben vállalt feladatmutatót, a tárgyévi működési támogatás arányos részét vissza kell fizetnie az alábbiak szerint: 
a) a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi feladattámogatásnak a teljesített és a vállalt feladatmutató aránya alapján számított részét, 
b) a kötelezően teljesítendő feladatmutatót sem teljesítik, – az a) pontban foglaltakon túl – a tárgyévi alaptámogatásnak a teljesített és a kötelezően teljesítendő feladatmutató aránya alapján számított részét is 
vissza kell fizetni. 
14.3. A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításáról szóló éves elszámolás szabályait a finanszírozási szerződés és melléklete tartalmazza. 
14.4. A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a finanszírozási szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a fenntartó a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Áht. 53. § (3) bekezdésben előírt ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be. 

15. Jogorvoslati lehetőség 
15.1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § (1) bekezdése alapján a támogatói döntés ellen a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósításáravisszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. 
15.2. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a kifogást a Főigazgatósághoz nyújtja be, amely azt a kifogás kézhezvételétől számított öt napon belül – a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt – az Emberi Erőforrások Minisztériumához továbbítja. 

16. További információk 
16.1. A Támogató fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében. 
16.2. A pályázati csomag dokumentumai egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait. 
16.3. A pályázati csomag dokumentumai letölthetők a Főigazgatóság honlapjáról (https://szgyf.gov.hu ), illetve a Szociális Ágazati Portálról (http://szocialisportal.hu/ ). 
16.4. A pályázattal kapcsolatos további információkat a Támogatáskezelő Főosztály munkatársai biztosítanak az alábbiak szerint: 
Vastagh Zsoltné 
tanoda@szgyf.gov.hu 
+36-70-642-3968 
Horváth Anita 
tanoda@szgyf.gov.hu 
+36-70-642-3977 
Csernai Erika 
tanoda@szgyf.gov.hu 
+36-70-505-6198 
Baranyai Petra 
tanoda@szgyf.gov.hu 
+36-30-584- 6706

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink