Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

A 2019. évi Babits Mihály műfordítói ösztöndíj elnyerésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra, dráma), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói munkájukhoz kérnek támogatást a Babits Mihály-ösztöndíj elnyerésével. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM). Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez. 

Pályázhatnak: 
– az 1979. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók. Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás; 
– akik 2018-ban nem részesültek Babits-ösztöndíjban; 
– akik az ösztöndíj ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban. 

Tervezett keretösszeg: 6 400 000 Ft 
Az ösztöndíj összege: 2019. január 1-től december 31-ig: bruttó 200 000 Ft/hó 
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre. 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat, 
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva, 
3. A lefordítandó mű bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama, stb. max. 2 oldal), 
4. Mintafordítás (részlet az eredeti műből + annak fordítása) kb. 10 000 leütés (kb. hat oldal) terjedelemben. 

Nem elengedhetetlen, de előnyt jelentő dokumentumok: 
5. Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat; 
6. Szakmai ajánlás. 

A pályázat benyújtása KÉT megjelenési formában szükséges: 
1. Nyomtatott formában a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodájához (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) postai úton. 
2. Elektronikus úton, csatolt fájlként a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre. 
Kérjük, hogy ide csak magát a pályázati anyagot küldjék, kérdéseiket a lentebb megadott címeken tehetik fel. (A PIM levelezőrendszere freemail címről érkező leveleket nem fogad, ezért a pályázatokat más levelezőrendszer segítségével kell eljuttatni a fenti címre.) 

Beérkezési határidő: 2019. február 15. éjfél (A postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.) 
(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a http://www.pim.hu, a http://www.booksandtranslations.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu honlapokról.) 
Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap. 

Hiánypótlás: 
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő lejárta előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat elektronikus úton, csatolt fájlként a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre kérjük küldeni. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben: 
– a pályázati feltételeknek nem felel meg, 
– hiányos a mellékelt dokumentáció, 
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, 
– határidőn túl történik a benyújtása. 

A pályázat elbírálása: 
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy esetleges visszavonásáról a kuratórium dönt. 
A PIM az eredményről a bírálattól számított 15 munkanapon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a http://www.pim.hu, a http://www.booksandtranslations.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodáján (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) lehet benyújtani személyesen. 

Az értékelés szempontjai: 
A lefordítandó mű és a bemutatott fordítás minősége, a pályázó szakmai előélete. 
Szerződéskötés: 
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program 

Az ösztöndíj kifizetése: 
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású. 

Beszámolási kötelezettség: 
Az ösztöndíjas a vállalt fordítás megvalósulásáról az utolsó munkahónapot követő hónap tízedik napjáig köteles beszámolni. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy beszámolóval (max. egy oldal terjedelemben), valamint az elkészült fordítás (indokolt esetben a kuratórium részfordítást is elfogad) kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról. 
Amennyiben az ösztöndíjazott a beszámolási kötelezettségnek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetőleg részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető. 

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége: 
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkája publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Babits Mihály-ösztöndíjasa.). 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: 
PIM, Könyv- és Fordítástámogatási Iroda 
Jeney Zoltán jeneyz@pim.hu 
Telefon: +36 1 384 5676

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink