Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019 – Nemzeti összetartozás kollégium

A Nemzeti összetartozás kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek számára, működésük vagy szakmai programjuk és működési költségeik támogatására. Jelen pályázati kiírás részét képezi a “Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019. “című dokumentum (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.civil.info.hu/web/NEA, illetve a http://www.bgazrt.hu linkeken. Pályázat benyújtási időszak: 2019. január 16.-2019. február 19. 


1. A pályázat célja 
A pályázat célja 
NEA-NO-19-Ö-M esetében: A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén. 
NEA-NO-19-Ö-V esetében: A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén, illetve a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás támogatása. 

2. A támogatható tevékenységek 
NEA-NO-19-Ö-M esetében: A támogatás a civil szervezet alapcél szerinti tevékenysége működési feltételeinek biztosítására fordítható. 
NEA-NO-19-Ö-V esetében: A támogatás a civil szervezet alapcél szerinti a Civil tv. 56. § (1) bek b) pontjában foglalt működési és az alábbi kollégiumonként eltérő szakmai tevékenységeinek biztosítására fordítható: 
NEA-NO-19-Ö-V esetében: 
– civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a pontnál van lehetőség); 
– nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; 
– civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a pontnál van lehetőség). 
Civil tv. 56. §; 3625/2018. (11.15.) sz. NO döntés 
Együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) civil szervezet által, a Civil tv. 59. § (4) bekezdés a) pontja alapján benyújtott támogatási igény. 

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 
A rendelkezésre álló forrás jelen pályázati kiírás tekintetében 704 596 000 Ft a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 29. sorának Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (a továbbiakban: pályázati keretösszeg). 
Civil tv. 55. §, NEAr. 29. § 

4. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatási időszak 
A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása 
Nemzeti összetartozás kollégium 
A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás. 
2019. 02. 19. 23:59 

5. Pályázók köre 
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek 
Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – civil szervezetek (hatókörtől1 függetlenül) nyújthatják be elektronikus pályázatukat: 
a. szövetség vagy 
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot). 
Civil tv. 59. § (1) bek., Civil tv. 2. § 13. pontja 
5.2. Jelen pályázati kiírásra a NEAr. 1. mellékletében foglalt alapcél szerinti tevékenységeket ellátó civil szervezetek nyújthatják be pályázatukat. 

FIGYELEM! 
A Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi köréből kikerült a kulturális tevékenység és bekerült a Közösségi környezet kollégium tevékenységi körébe, valamint a Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi körébe bekerült az egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc)
5.3. Pályázat benyújtására nem jogosult, a Civil tv. hatálya alá tartozó szervezetek: 
– szakszervezetek, 
– pártok, 
– párt által alapított alapítványok, 
– párt részvételével létrehozott egyesületek, 
– kölcsönös biztosító egyesületek, 
– közalapítványok, 
– civil társaságok. 
Nem jogosultak pályázat benyújtására továbbá a bevett egyházak, egyházi jogi személyek. 

6. Benyújtható pályázatok 
A fenti támogatási célokra a szervezet területi hatókörétől függetlenül lehet pályázatot benyújtani. 
Azon szervezet, mely összevont támogatásra nyújt be pályázatot, nem pályázhat egyszerűsített támogatásra. 
17/2018. (10.24.) sz. tanácsi döntés
Egy szervezet csak egy kollégium összevont pályázati kiírására, azon belül is egy kategóriájára nyújthat be pályázatot az alábbiak szerint. 
Jelen pályázati kiírás esetében egy Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet: 
– 1 db pályázatot nyújthat be a NEA-NO-19-Ö-M kategóriában működési költségeinek támogatására 
vagy 
– maximum 2 db pályázatot nyújthat be NEA-NO-19-Ö-V kategóriában szakmai programjának és működési költségeinek támogatására az alábbiak szerint: 
– 1 db önálló pályázat 
és/vagy 
– 1 db pályázat határon túli civil szervezettel együttműködésben (társpályázóval). 
Nem nyújthat be határon túli civil szervezet önálló pályázatot.
3626/2018. (11. 15.) sz. NO döntés 
17/2018. (10. 24.) sz. tanácsi döntés

7. A támogatás formája, mértéke 
7.1. A támogatás formája: 
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a pályázó erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor. A civil szervezet erre vonatkozó kérelmét a pályázati adatlap tartalmazza. 
Ávr. 86. §, 87. § és NEAr. 4. § (18) bek. 
FIGYELEM! Azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési célú támogatás (NEA-NO-19-Ö-M) nyújtható. 
Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bek. 
NEA-NO-19-Ö-M kategória esetében: a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült működési költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást
NEA-NO-19-Ö-V kategória esetében: a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához és működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.

11. A kiírás elektronikus pályázatkezelési rendszere 
Jelen kiírás elektronikus pályázatkezelési rendszere (felülete): Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) 
Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) a pályázatok elektronikus benyújtásától a pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését kiszolgálja, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatokat nyilvántartja. Jelen pályázati eljárás keretében az EPER-en keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal
Az EPER által generált hivatalos elektronikus értesítés(ek) – az üzenet(ek) továbbításával egy időben – a civil szervezet által a “Saját adatok” menüpontban megadott elektronikus levélcímre is kiküldésre kerül(nek). 
NEAr. 30. § (7) bek. 

12. A pályázatok benyújtásának módja és helye 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a projekt célok azonossága megállapítható az adott költségvetési év forrása vonatkozásában. Párhuzamos finanszírozás esetén csak az egyik projekt támogatható. 
12.1. Pályázat benyújtásának helye: 
A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni. 
FIGYELEM! Az EPER-t a http://www.bgazrt.hu honlapon (EPER belépési pontra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel. 
12.2. Pályázati díj 
A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, amelynek összege 2000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az EPER-ben a “Dokumentum beküldő”-n keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017 
IBAN HU20100320000031002400000017 
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPER-ben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-ben a “Dokumentum beküldő”-n keresztül feltöltötte. 
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés/közlemény rovatban a pályázó szervezet – EPER-ben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy NEA. 
12.3. Regisztrációs Nyilatkozat 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. 

FIGYELEM! Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás. Regisztrációjának érvényességét a “Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Magyarországon bejegyzett szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni. 
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses 
Új regisztráció esetén vagy ha a megadott adatokban változás történt vagy más okból módosításra van szükség, az EPER-ből kinyomtatott és a pályázó képviselője által aláírt regisztrációs nyilatkozat egy eredeti példányát és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait5 ajánlott küldeményként postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján beérkezőleg az alábbi postacímre kell küldeni: 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
1253 Budapest Pf. 36. 

FIGYELEM! Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz. 
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. 
A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibák merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok;jsessionid=815c8ddf50a53ccbdc89cb97b590

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink