Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj

A 2019. évi Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj elnyerésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban MANK) pályázatot hirdet fiatal, hangszeres és énekes szólisták részére a Fischer Annie előadó-művészeti ösztöndíj elnyerésére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Filharmónia). Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez. Pályázhatnak: 1989. január 1. és 2001. január 1. között született fiatal hangszeres és énekes szólisták, akik még nem töltötték ki a hároméves ösztöndíjas intervallumot.

1 Kivételképpen pályázatot nyújthatnak be azok a 30. életévüket betöltött pályázók is, akik már előzőleg sikerrel pályáztak, de még a hároméves intervallumot nem töltötték ki. 
1A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók a 18. és 30. életévük között többször is beadhatják pályázatukat, de legfeljebb háromszor részesülhetnek az ösztöndíjban. 
Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (pl.: DLA-ösztöndíj) vagy egyéb támogatásban részesül. 
Ösztöndíjban részesülhet: évente 9 fő. 
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2019. január 1-2019. december 31. 
A tiszteletdíj nélkül teljesítendő koncertek végső határideje: 2020. május 31. 

Az ösztöndíj összege: 
2019. január 1-től 2019. december 31-ig: bruttó 200 000 Ft/hó 
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre. 
A pályázat nyelve: magyar. 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva), 
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva), 
3. Szakmai önéletrajz (aláírva), 
4. A pályázó repertoárjának listája, amely tartalmaz XX. századi és magyar kortárs 
műveket is, valamint a pályázó szólóelőadásáról készült jó minőségű, egész alakos videofelvétel online elérhetősége, 
5. A pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár vagy művész ajánlása, 
6. Részletes munkaterv. 
A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a Filharmónia honlapjáról: http://www.filharmonia.hu, valamint a MANK honlapjáról: http://www.alkotomuveszet.hu

A pályázat benyújtása: 
A pályázatokat elektronikus formában és darab nyomtatott példányban a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) címére, illetve irodájában kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 
Felelős munkatárs: Széll Judit 
Telefon: +36 70/371-1713, e-mail: judit.szell@filharmonia.hu 

Beadási határidő: 2019. február 15. A postai úton benyújtott pályázatoknak eddig az időpontig be kell érkezniük. 
Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap. 

Hiánypótlás: 
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben: 
– a pályázati feltételeknek nem felel meg, 
– hiányos a mellékelt dokumentáció, 
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő 
adatokat tartalmaz, 
– határidőn túl történik a benyújtása. 

A pályázat elbírálása: 
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Filharmónia által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. A pályázat elbírálásánál jelentős előnyt jelent a nemzetközi versenyeken való részvétel és a sikeres szereplés. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. 
A kuratórium tagjai: Dr. Vigh Andrea (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora), Fekete Gyula (a Magyar Zeneművészeti Társaság elnöke), Zimányi Zsófia (a Magyar Zenei Tanács elnöke), Beregi András (a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. munkatársa) Kreutz Péter (a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. munkatársa), Szamosi Szabolcs (a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. igazgatója), Ács Péter (a Magyar Hangversenyrendezők és Művészeti Ügynökségek Egyesület elnöke) és Szenthelyi Miklós (a Magyar Zenei Előadóművészek Társasága elnöke). 
A Filharmónia az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a http://www.filharmonia.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, az esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) irodájában lehet benyújtani személyesen. 

Az értékelés szempontjai: 
A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv. 
Szerződéskötés: 
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program). 

Az ösztöndíj kifizetése: 
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású. 

Beszámolási kötelezettség: 
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről egy rövid, írásos beszámolót kötelesek elküldeni 2019. november 25-ig. Továbbá kötelesek minimum tíz, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncertfellépést igazolni a hangversenyszervező által kiadott dokumentummal és az előadás hivatalos programjával, illetve ezen felül 
részt venni még egy – a Filharmónia által szervezett – nyilvános ösztöndíjas beszámoló hangversenyen. A szolgálatok teljesítésének végső határideje: 2020. május 31. 
Az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető, amennyiben az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget. 

Ösztöndíjátadó: 
Az ösztöndíjas vállalja, hogy részt vesz a Filharmónia további tájékoztatása alapján megrendezésre kerülő ösztöndíjátadó rendezvényen. 

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége: 
Az ösztöndíjas az ösztöndíj időtartama alatt lezajló előadások alkalmával köteles feltüntetni az ösztöndíj nevét, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető (pl.: Az előadó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Fischer Annie ösztöndíjasa). 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: 
Széll Judit, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. judit.szell@filharmonia.hu; +36 70/371-17-13 
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/fischer-annie-zenei-eloadomuveszeti-osztondij

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink