Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019

A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek számára, kizárólag az alapcél szerinti tevékenységeikhez kapcsolódó költségeinek a fedezésére. Jelen pályázati kiírás részét képezi “A Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.civil.info.hu/web/NEA, illetve a http://www.bgazrt.hu linkeken. 


1. A pályázat célja 
A pályázat célja a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása, amelyet a civil szervezet alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordít. 
Civil tv. 56. § (1) bek. h) pont 
A hatókör: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet: 
a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik; 
b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit; 
c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez; 
d) nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét. 
Civil tv. 2. § (13) bek. 

2. A támogatható tevékenységek 
A támogatást a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet az alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja. 
Civil tv. 56. § (1) bek. h) pont 

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 
A rendelkezésre álló forrás 998 640 000 Ft a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 29. sorának Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (a továbbiakban: pályázati keretösszeg). 
Civil tv. 55. §, NEAr. 29. § 
A keretösszeg a kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra. 
Kollégium Pályázati keretösszeg 
Közösségi környezet kollégium 199 728 000 Ft 
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 199 728 000 Ft 
Nemzeti összetartozás kollégium 199 728 000 Ft 
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 199 728 000 Ft 
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 199 728 000 Ft 
Jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázatok esetében nincs várólista. 
20/2018. (10. 24.) sz. Tanácsi döntés 
A jelen pályázat keretében rendelkezésre álló, de fel nem használt támogatási forrás a NEA-19-Ö jelű pályázatok várólistás pályázatai között kerül felosztásra. 
34/2018. (12. 11.) sz. Tanácsi döntés

4. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatási időszak 
A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti. 
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása 
Közösségi környezet kollégium 
A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd területén működő civil szervezetek. 
2019. 03. 29. 23:59 
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek. 
2019. 03. 28. 23:59 
Nemzeti összetartozás kollégium 
A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás. 
2019. 03. 27. 23:59 
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 
Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek, polgári védelem. 
2019. 03. 26. 23:59 
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek. 
2019. 03. 25. 23:59 

5. Pályázók köre 
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek 
Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: 
a. szövetség vagy 
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot). 
Civil tv. 59. § (1) bek., Civil tv. 2. § 13. pontja 
5.2. A NEA-19-EG jelű kiírás kategóriáin a NEAr. 1. sz. mellékletében foglalt alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat. 

FIGYELEM! 
A Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi köréből kikerült a kulturális tevékenység és bekerült a Közösségi környezet kollégium tevékenységi körébe, valamint a Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi körébe bekerült az egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc). 
Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium tevékenységi köréből kikerült, és a Társadalmi felelősségvállalás kollégium tevékenységi körébe bekerült a természet- és környezetvédelem!

12. A pályázatok benyújtásának módja és helye 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a projekt céljának azonossága megállapítható. Párhuzamos finanszírozás esetén csak az egyik projekt támogatható. 
12.1. Pályázat benyújtásának helye 
A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben3 leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni. 
FIGYELEM! Az EPER-t a http://www.bgazrt.hu honlapon (EPER belépési pontra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel. 
12.2. Pályázati díj 
A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az EPER-ben a “Dokumentum beküldő”-n keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.10032000-00310024-00000017 
IBAN HU20100320000031002400000017 
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPER-ben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-ben a “Dokumentum beküldő”-n keresztül feltöltötte. 
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés/közlemény rovatban a pályázó szervezet – EPER-ben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy NEA. 
12.3. Regisztrációs Nyilatkozat 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. 
FIGYELEM! Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás. Regisztrációjának érvényességét a “Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni. 
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses 
Új regisztráció esetén vagy ha a megadott adatokban változás történt vagy más okból módosításra van szükség, az EPER-ből kinyomtatott és a pályázó képviselője által aláírt regisztrációs nyilatkozat egy eredeti példányát és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait4 ajánlott küldeményként postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján beérkezőleg az alábbi postacímre kell küldeni: 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
1253 Budapest Pf. 36. 

FIGYELEM! Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz. 
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok;jsessionid=815c8ddf50a53ccbdc89cb97b590

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink