Honvédelem érdekében tevékenykedő, nyugállományú katonákat tömörítő civil szervezetek működési feltételeinek javítása / BEOSZ_ESZK_2019

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: BEOSZ) pályázatot hirdet a honvédelem ügyét felvállaló, azt támogató, a társadalom hazafias nevelésében résztvevő, a katonai hagyományok megőrzése és továbbadása érdekében tevékenykedő nyugállományú katonákat tömörítő civil szervezetek részére.  A pályázat célja 
a nyugállományú katonákat tömörítő civil társadalmi szervezetek tevékenységéhez szükséges működési feltételek javítása érdekében tárgyi eszközök beszerzése, informatikai fejlesztések támogatása. 


2. Pályázatot nyújthatnak be: 
Az önálló jogi személyiséggel, magyarországi székhellyel, önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező, alapszabályukban (alapító okiratukban) a bevezetésben megfogalmazott célkitűzéseket megvalósító azon szervezetek, amelyek: 
a) a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége tagszervezetei, 
b) a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége tagszervezetei, 
c) alapítványok, 
d) egyesületek. 
(továbbiakban: pályázók) 
2.1. Nem nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek, amelyek: 
a) az 5/2018. (III.8) HM rendelet 1. sz. melléklete alapján a Honvédelmi Minisztériumtól támogatásban részesülnek, 
b) 2. pontban felsoroltakon kívüli ernyőszervezetek jogi személyiséggel bíró tagszervezetei, 
c) nem minősülnek átlátható szervezetnek, 
d) az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek, 
e) végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban, 
f) a támogatási igény benyújtásának évében kerültek nyilvántartásba (jogerős bírósági döntés), 
g) amelyek alapszabálya nem rögzíti a bevezetőben megfogalmazottakat. 
Egy szervezet jelen kiírás keretében megvalósuló pályázati programra egy alkalommal, egy pályázatot nyújthat be. A pályázat visszavonása esetén, jelen kiírásban további pályázat benyújtására nincs lehetőség. 

3. A támogatás formája és mértéke: 
a) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
b) A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában történik. 
c) Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 150 000 Ft, azaz százötvenezer forint, felső határa 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint. 
d) Támogatási időszak: 2019. március 1.-2019. október 15

4. A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. március 31., 23.59. 

5. A pályázatok benyújtásának módja és helye: 
a) A pályázatot papíralapon és elektronikusan is be kell nyújtani. 
b) A pályázat papíralapú változatának beadása 1 (azaz egy) példánybannyomtatott formában postai úton, vagy személyes beadással történik. A pályázatnak a teljes pályázati dokumentációt (pályázati adatlap és mellékletek) tartalmaznia kell. A pályázatban minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek vagy az azok kiállítására jogosult személy által hitelesítettnek kell lennie. A pályázó képviseletére jogosult személynek a pályázati adatlapot hitelesítenie kell. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni, hogy a pályázat hány lapot tartalmaz. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázati kódot: 
A pályázat papíralapú példányát postai úton, tértivevénnyel kell beküldeni: 
Postázási cím: Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. 
c) A pályázó szervezet személyes beadás esetén igazolást kap a beadásról, annak időpontjáról. 
d) A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás napja. 
e) A pályázat elektronikus változatának csak a pályázati adatlapot és a költségvetés mellékletet kell tartalmaznia .Pdf formátumban. A pályázat elektronikus változatát is a benyújtási határidőn belül kell megküldeni. A határidőn túl megküldött elektronikus példány nem minősül benyújtott pályázatnak, a BEOSZ azt formai ellenőrzésnek sem veti alá. 
f) Az 5.e. pontban meghatározottól eltérő formátumban (pl.: Word) megküldött elektronikus változat nem minősül benyújtott példánynak. A papíralapú, illetve az elektronikus példány tartalma közti eltérés esetén a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 
g) A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell megküldeni: 
Email cím: beoszeszk@gmail.com 
h) A pályázatok benyújtása során pályázati díjat nem kell fizetni. 

6. Benyújtandó dokumentumok: 
A papír alapú pályázat benyújtásával egyidejűleg az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 
a) a pályázó alapszabályának (alapító okiratának) hiteles másolata, 
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizető képességéről, azaz a pályázó számlavezető pénzintézetének a pályázó által az adatlapon megjelölt bankszámlaszámra vonatkozó igazolása a számlanyitás keltéről. Ennek a mellékletnek minden esetben eredetinek kell lennie, 
c) költségvetés, a pályázati kiírás 2. számú mellékletének megfelelő, Excel formátumban, 
d) a képviselő (meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a természetes személy meghatalmazott) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási-mintája, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya, 
e) a pályázathoz benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi. 
A 6. aés dpontban szereplő dokumentumokat csak a 2. cés dpontok alá tartozó szervezetek kötelesek benyújtani. 

7. A pályázatok elbírálása: 
a) A pályázatok elbírálására a BEOSZ elnöke 5 tagú Bíráló Bizottságot hoz létre. 
b) Az elbírálás határideje: 2019. április 25. 
c) A Bíráló Bizottság az alábbi döntéseket hozhatja: a. a pályázat teljes, vagy csökkentett támogatása, 
b. kiegészítő adatok bekérése, hiánypótlás, 
c. a pályázat elutasítása, 
d) A pályázat befogadásáról a BEOSZ a pályázat benyújtási határidejét követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról a BEOSZ elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére, a pályázó által megadott e-mail címre. 
e) A pályázat elutasítása esetén a BEOSZ a döntést hivatalos postai levél formájában is megküldi a pályázó részére. 
f) A BEOSZ a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban foglaltak alapján értékeli és szükség esetén a pályázót írásban hiánypótlásra szólíthatja fel. A felszólítást követően a pályázónak öt munkanapon belül pótolnia kell a hiányosságokat. 
g) A pályázatból kizárásra kerül a pályázó: 
a. ha a benyújtott pályázata nem felel meg a pályázati kiírás 2.,5.,6. pontjában foglaltaknak, 
b. ha nem tesz eleget a hiánypótlási felszólításnak, 
c. ha nem tartja be a határidőket. 
h) A Bíráló Bizottság támogatási döntését követően a BEOSZ legkésőbb 2019. április 30.-ig elektronikus levélben tájékoztatja a pályázót a döntésről (nyertes pályázók estében a továbbiakban: kedvezményezett). 
i) Amennyiben a támogatási összeg az igényeltnél alacsonyabb összegben kerül megállapításra (csökkentett támogatás), akkor a BEOSZ minden költségvetési soron arányos csökkentést hajt végre. Szerződéskötés után a kedvezményezettnek új költségsor nyitására már nincs lehetősége. 

8. Szerződéskötés, támogatói okirat kibocsátása: 
a) A támogatói döntés meghozatalát követően a BEOSZ emailben értesíti a szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben megküldi a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos információkat, dokumentumokat. 
b) A támogatási szerződés megkötésére a döntés meghozatalát követően kerül sor, legkésőbb 2019. május 31-ig. 
c) A BEOSZ a kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén köti meg a támogatási szerződést. 
d) A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok: 
a. A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó pénzintézeti felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazásához, 
b. áfa nyilatkozat. 
8.1. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a BEOSZ a kedvezményezettet egy alkalommal, 5 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, és a döntés eredményéről szóló értesítésben megjelölt tervezett szerződéskötési időponttól számított 30 napon belül nem kerül sor szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti, amelyről a BEOSZ írásban tájékoztatja a kedvezményezettet. 

9. A támogatás folyósítása: 
A támogatói szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül, átutalással történik a pályázó szervezet által a pályázatban megadott bankszámlaszámra. 

10. Támogatás terhére elszámolható költségek köre: 
a) A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlatban szereplő eszközöknek a támogatási időszakban történő beszerzése érdekében használható fel. A támogatás felhasználható immateriális javak, tárgyi eszközök (beleértve a kis- és nagyértékű eszközöket) beszerzésére. 
b) A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése a támogatási időszak végéig megtörténik. 
c) A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti. 

11. A támogatás elszámolása: 
a) A részletes pénzügyi elszámolás benyújtása az eszköz beszerzést követően folyamatosan történik, de legkésőbb 2019. október 31-ig. 
b) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a tervezett költségvetésnek megfelelően, a támogatási szerződés 2. számú melléklet szerinti formában (excel) köteles elektronikusan és papír alapon is elszámolást benyújtani. 
c) A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség forintban vagy esetlegesen más pénznemben keletkezett. 
d) A támogatás terhére olyan költség számolható el, amely a támogatási időszakban, azaz 2019. március 01. napjától – 2019. október 15. napjáig keletkezett. 
e) Az elszámolandó összeg nem haladhatja meg a megítélt támogatási összeg mértékét, 
f) Amennyiben a megítélt összeg teljes mértékben nem került felhasználásra, a pályázó a megmaradt pénzösszeget az elszámolást követő 8 munkanapon belül köteles visszautalni a Szövetség számlájára. 
Számlaszám: 11705008-20411323-00000000 OTP 
g) A pályázat elszámolásához kizárólag a támogatott szervezet hivatalos nevére kiállított, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ban meghatározott adat tartalmú számlák nyújthatók be. 
h) A számlamásolatokra a felelős vezető által felvezetett és aláírt záradék szövege a következő: “az eredetivel mindenben megegyező másolat, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva”. Az elszámolásban szereplő számlák hitelesített másolatát a pályáztató részére át kell adni. A számviteli bizonylatokon jeleznie kell, hogy az azon szereplő összegből mennyit számolt el a BEOSZ_ESZK_2019 szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére. Az elszámolást költségvetési soronként kell végrehajtani. Az összesítő elszámolásnak tartalmazni kell a számla kifizetését igazoló bankszámla kivonat, vagy kiadási pénztárbizonylat hiteles másolatát is. (Az elszámoláshoz excel táblát kell használni, mely a nyertes pályázók részére szerződéskötéskor kerül átadásra.) 
i) Nem egyértelmű adat tartalmú igazolások, számlák, egyéb vitás kérdések esetén a Bíráló Bizottság személyes egyeztetést kezdeményez a számlákat ellenjegyző felelős vezetővel. 
j) A BEOSZ az elszámolás kézhezvételét követő 20 napon belül megvizsgálja a benyújtott elszámolásokat. Hiba, hiányosság esetén – 5 napos teljesítési határidővel – az elszámolást benyújtó kedvezményezettet hiánypótlásra hívja fel. 

12. Helyszíni ellenőrzés: 
A megvásárolt eszközök meglétének, az elszámolások helyességének ellenőrzése céljából a BEOSZ Felügyelő Bizottsága, helyszíni célellenőrzést folytathat. A BEOSZ a támogatási időszak alatt és az elszámolás elfogadásától számított 5 éven belül ellenőrizheti a támogatás felhasználását. A pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és az ellenőrzésre nyitva álló időtartamon belül köteles lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet (BEOSZ) azokba betekintést nyerhessen. 

13. Jogorvoslati lehetőség: 
A pályázó, amennyiben a pályázati eljárás, illetve a támogatási döntés meghozatala véleménye szerint jogszabálysértő, kifogással élhet a Ptk. szabályai szerint a támogatói döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül. 

14. A pályázat lezárása: 
A támogatási összeg elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadásával kerül sor a pályázat lezárására. 
15. Egyéb információk: 
A pályázattal kapcsolatos információ a beoszeszk@gmail.com e-mail címen kérhető. 
A pályázat projektfelelőse: Vörös László Lajosné ny. ezredes, alelnök (06 30 815 01 60). 
BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1990. február 27. Cím: 1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b. Telefon/Fax: 06-1-210-7513, HM: 06-1-474-1111 / 26-846, 26-847 E-mail: beoszeszk@gmail.com; Honlaphttp://www.beosz.hu

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink