Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása / EFOP-1.4.3-16

Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek számára önállóan vagy azoknak más települési önkormányzatokkal, civil- vagy egyházi szervezetekkel alkotott konzorciumai számára a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás és népesedési kihívások kezelését. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatokkal, civil és egyházi szervezetekkel önállóan vagy azoknak közösen alkotott konzorciumainak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt: 
a.) 1000-4000 lakos közötti települések esetén 35-40 millió Ft; 
b.) 1000 lakos alatti települések esetén 40-44 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– a Felhívás 5.4. pontjában leírtaknak megfelelően támogatási előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
– a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához, a szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez a gyerekes családok szempontjából hátrányokkal küzdő településeken, 
– Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport vonatkozásában a koragyerekkori esélyteremtés támogatásához óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára 
– Kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport vonatkozásában a gyermekek életkori igényeihez illeszkedően az integráció és esélyteremtés erősítése érdekében minden gyerek korcsoportot, valamint a 25 év alatti fiatalokat elérő “Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások biztosításához 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma. 
Az Eurostat által használt összesített szegénységi és kirekesztődési mutató három dimenziót foglal magában: A relatív jövedelmi szegénységet, a súlyos anyagi deprivációt valamint a munkaszegénységet (nagyon alacsony munkaintenzitás). Azok a személyek vannak kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának, akik e három fő dimenzió közül egyben vagy többen érintettek. E mutató szerint 2013-ban Magyarországon a teljes lakosság 31,1%-át, azaz 3 millió 44 ezer embert érintett a relatív jövedelmi szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának legalább egy dimenziója, ami 2,4 százalékponttal, azaz 241 ezer fővel alacsonyabb a 2012. évinél. Ugyanakkor azok száma, akiket mind a három szegénységi dimenzió együttesen sújtott 461 ezer főt tett ki, ami 18 ezer fővel több, mint a megelőző évben. 
Életkor szerint vizsgálva valamennyi szegénységi dimenzió tekintetében a legveszélyeztetettebb csoportba a gyermekek tartoznak. Körükben 2013-ban az országos átlagnál 10 százalékponttal magasabb volt azok aránya, akik ki vannak téve a szegénység vagy kirekesztődés kockázatának. Ennek egyik oka, hogy a szegényebb háztartásokban több a gyermek, a másik, hogy a kisgyermekes háztartások többségében az anya nem dolgozik, így ezek a családok kevesebb jövedelemmel rendelkeznek. 
A magyarországi szegénység vidéken, az aprófalvakba koncentrálódik, ahol jellemző a települési lejtő: minél kisebb egy település, a társadalmi előnyök annál inkább csökkennek, a hátrányok pedig nőnek. A gyermekek többsége a legrosszabb helyzetű területeken, különösen kistelepüléseken születik, ahol megfelelő esélyeik a családok szegénysége és a támogatás biztosító szolgáltatások hiánya miatt nem biztosítottak: 
372 olyan település van az ország kevésbé fejlett régióiban, ahol a lakosságszám 1000-4000 fő közötti, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülők aránya 50% feletti (KSH (TeIR), 2010-2013). és nem működik Gyerekház. Különösen súlyos helyzetben vannak az 1000 lakos alatti- nem csökkenő gyerekszámú kistelepüléseken, ahol a problémák koncentráltan vannak jelen: az rgyk-s gyerekek aránya több mint 50%, ugyanakkor a hagyományos, preventív célú szolgáltatások nem működnek,a településeken nincsen megszervezve a gyermekek napközbeni ellátása, gyakran nincs óvoda, iskola. 203 nem csökkenő gyerekszámú 1000 lakos alatti olyan település van az országban, ahol a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya 50% feletti. Közülük 18 településen alacsony (20 fő alatti) a 0-18 éves célcsoporthoz tartozók száma, illetve 12 helyen Biztos Kezdet Gyerekház működik, ezért újabb szolgáltatás kiépítése nem feltétlenül indokolt. Így 173 olyan település van, ahol a programot meg lehet valósítani. 
Azokon a nagyobb, 1000 -4000 lakos közti településeken, ahol több mint 50% az rgyk-s gyerekek aránya, különösen indokolt a 3 év és az alatti korosztály számára az esélyek megalapozásának támogatása. A koragyerekkori szolgáltatások elérhetővé tétele nagyon fontos azon rászoruló családok számára, akik körülményeik miatt nem tudják gyermekük számára a fejlődését támogató, megfelelő körülményeket biztosítani, pedig az ekkor megteremtett esélyek az egész életútra pozitívan hatnak és megalapozzák az óvodai, iskolai esélyeket; a sikeres iskolai karriert. A gyerekek esélyeinek növelése, az ismétlődő szegénységi kör megtörése érdekében a 2007-2013 időszakban többféle ún. “gyerekesély” programot indítottunk el hátrányos helyzetű területeken. A programcsomag vezető elemét a 23 LHH térségben megvalósult integrált térségi programok jelentették, ahol több mint 80 000 gyermek bevonása történt meg. Emellett 115 Biztos Kezdet Gyerekház is létrejött, melyek közül 112 hazai támogatásból folytatja működését. 
A Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának sikeresen megindult, területileg jól célzott, a fenntarthatóságot garantáló méretű településeken történő további elterjesztése ezért nagyon fontos a szegénység ismétlődő körének megtörésében. 
A helyi igényekre és szükségletekre reagálva a Felhívás keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja a gyermekesély programok továbbfejlesztése a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetű településeken a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében az alábbiak szerint: 
– legyenek elérhetőek a Biztos Kezdet Gyerekházak a koragyerekkori esélyteremtés támogatása érdekében az óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára olyan szolgáltatáshiányos, 1000 állandó lakos feletti, de 4000 állandó lakost meg nem haladó településeken, amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%, 
– váljanak hozzáférhetővé a minden gyerek korcsoportot, valamint 25 év alatti fiatalokat elérő preventív célú kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások az olyan 1000 állandó lakos alatti szolgáltatáshiányos településeken, ahol nem csökken a gyerekszám, és amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%. 
Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint 
– a Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára különféle programok és fejlesztések biztosítása; 
– a szocio-kulturális hátrányok kompenzálása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása, a helyi közösség mozgósítása; 
– “Jó kis hely” létesítéséhez kapcsolódóan a 0-25 év alatti gyermekek és fiatalok számára korcsoportos szükségletekre épülően különféle preventív célú programok, foglalkozások biztosítása, a szülők bevonása, a helyi közösség fejlesztése. 
A felhívás keretében megvalósuló fejlesztéseket folyamatosan nyomon követi és segíti az EFOP 1.4.1-15. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt konstrukció. 

Célcsoport 
A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják. 
Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: elsősorban a 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik “Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 25 év alatti gyermekek és fiatalok korcsoportjai, 3 év alattiak, óvodások elsősorban óvodán kívüli időben, általános iskolás és középiskolás korúak, valamint az ifjúsági korosztály, ahol lehetséges, a szülők bevonása mellett. 
A projekt másodlagos (közvetett) célcsoportját a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják. 
A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. (továbbiakban röviden: EFOP-1.4.1-15) kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást együttműködési megállapodás alapján. A programok és a hozzájuk szükséges infrastruktúra szakmai előkészítésének támogatása, az EFOP-1.4.2-16 és EFOP-1.4.3-16 konstrukcióban valósul meg, míg az EFOP-2.1.2-16 kódszámú projekt célja a támogatott településeken a fent nevezett felhívásokban támogatást nyert projektek megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér létrehozásának biztosítása. 

Stratégiai kapcsolódás: 
A felhívás illeszkedik a “Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégiához azáltal, hogy a gyermekek helyzetének javítását szolgáló EFOP konstrukciók (Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása és az Integrált térségi gyermekprogramok) a Stratégia alapelveivel összhangban annak céljaihoz hozzájárulva, az egyes fejlesztési irányokon belüli eszközök együttes alkalmazásával segíti a leghátrányosabb helyzetű területeken élő gyerekeket és családjaikat. 
Illeszkedik továbbá a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. (MNTFS II) Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz. Az MNTFS II 7.1. Gyermek jól-lét beavatkozási területénél megfogalmazottak szerint a gyerekszegénység csökkentése érdekében tovább kell fejleszteni a leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére – 2007-2013 – között elindított integrált programokat, illetve azokat további hátrányos helyzetű területekre szükséges kiterjeszteni. Az MNTFS II 2015-2017 évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX.22.) Korm. határozat szerint a gyermekes családok ismétlődő szegénységi körének megtörése, esélyeik tartós és hosszú távú növelése érdekében folytatni és bővíteni kell a korábbi hátrányos helyzetű térségek (kedvezményezett járások) integrált gyermekprogramjait, valamint szakmai, módszertani támogatását. 
Az EU 2020 Stratégia 2020-ig elérendő céljai közül a felhívás hozzájárul a “Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak arányát 25%-kal csökkenteni kell, több mint 20 millió embert emelve ki a szegénységből” valamint “a korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni” célkitűzésekhez. azzal hogy a preventív célú beavatkozások perspektívákat nyitnak a szegénységi körből való kitöréshez. A felhívás ugyancsak hozzájárul a 2013/112/EU “Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való kitörés” c. Bizottsági Ajánláshoz, amely megfogalmazza, hogy a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő öröklődésének megakadályozása érdekében a Tagállamok alakítsanak ki és hajtsanak végre a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés problémájának kezelését célzó olyan szakpolitikákat, amelyek több dimenziós stratégiák révén kívánják előmozdítani a gyermekjólétet. A beavatkozások hozzájárulnak azon szakpolitikai törekvések teljesüléséhez, melyek célja a gyermek jól-lét növelése. 
A konstrukció kapcsolódik továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia VII.2.3. A prevenciót támogató és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését szolgáló intézkedések 2.3.1. A minőségi, koragyermekkori nevelés kiterjesztése és hozzáférhetővé tétele, valamint a VII. 2.4. Az iskolarendszerből való végzettség nélküli iskolaelhagyás ellenében beavatkozó intézkedések 2.4.4. 
Tanórán kívüli tevékenységek, egész napos iskola, szülőkkel való együttműködés erősítése pontokhoz azzal, hogy a megvalósuló fejlesztésekkel növeli a gyermekek esélyeit a lemorzsolódás elkerülésére és a továbbtanulásra. 
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd Ft. 
A támogatott kérelmek várható száma: 
– 1000 – 4000 lakos közötti, több mint 50% rgyk-s gyermekkel rendelkező települések esetén legalább 50 db (Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan), 
– 1000 lakos alatti, több mint 50% rgyk-s gyermekkel rendelkező, nem csökkenő gyermekszámú települések esetén legalább 80 db (“Jó kis hely” létesítéséhez kapcsolódóan). 

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
1.3. A támogatás háttere 
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Kormány határozat jóváhagyta az EFOP-1.4.3 “Biztos Kezdet Gyerekházak és “Jó kis hely” – kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” című felhívás megvalósítását. 
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében az Emberi Erőforrás Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1011/2016. (I. 20.) és a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJKETEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 
I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 
Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén: 
1. A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása, 
2. A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása, 
3. Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása, 
4. A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején, 
5. A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek, 
6. Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus), 
7. Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára, 
8. Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal. 
“Jó kis hely” – kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén: 
9. Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal. 
10. Szakma és szakmaközi együttműködések, bekapcsolódás a jelzőrendszer munkájába, 
A helyi igényekre épülő, rugalmas, szolgáltatások nyújtása a település teljes gyerek/ifjúsági fiatalok korosztálya számára, a szakemberek támogató jelenlétének biztosítása érdekében a következők szerint: 
a.) 3 év és az alatti és óvodás gyerekek, valamint családjuk programjai 
– Játékfoglalkozások biztosítása a gyermek számára a szülő bevonásával 
– Koragyerekkori programok a gyerekek és a szülők számára (pl. baba-mama klub), 
– A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda-szülő-gyermek kapcsolat erősítése, 
b.) Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai 
– Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás, 
– Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak, 
– Életvezetést segítő, valamint preventív célú (pl. drogmegelőzés segítő) programok 
– Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval. 
– IT kompetenciák erősítése fiataloknak és szülőknek 
A fenti helyi igényekre épülő tevékenységek közül a 3 év alatti és óvodás gyerekek, valamint a tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai közül legalább 3-3 megvalósítása kötelező, amelyek közül az egyikben a szülő bevonása is megvalósul. A gyerekek számára a foglalkozások és szabadidős programok idején biztosítani kell a megfelelő étkezést (tízórai, uzsonna, nyári programok esetén napi egyszeri meleg étkezés – a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódva, vagy annak hiányában önállóan). A projekt szabadidős programokat, felügyeletet biztosít a kötelező szünidei gyerekétkeztetéshez.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be 
– Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén: 1000-4000 fő állandó lakossal és több mint 50%-os rgyk-aránnyal; 
– “Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén: 1000-nél kevesebb állandó lakossal és több mint 50%-os rgyk-aránnyal, valamint nem csökkenő gyerekszámmal 
rendelkező településeken működő alábbi szervezetek: 
GFO kód szerint: 
321 – helyi (települési) önkormányzat 
371 – helyi nemzetiségi önkormányzat 
525 – vallási tevékenységet végző szervezet 
529 – egyéb egyesület 
551 – bevett egyház 
552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 
555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 
559 – egyházi szervezet technikai kód 
569 – egyéb alapítvány 
A települési és helyi nemzetiségi önkormányzat kivételével támogatási kérelmet nyújthat be az a szervezet is, amelyik rendelkezik a települési önkormányzat támogató testületi döntésével. 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
Az önkormányzati igénylők csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Jelen felhívás 4.1. pontjában meghatározott támogatást igénylők körén kívül esők. 
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. december 12-től 2018. december 12-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
– 2016. december 12-2017. január 23. 
– 2017. január 30-2017. március 6. 
– 2017. március 10-2017. július 3. 
– 2017. július 7-2017. november 20. 
– 2017. november 25-2018.február 28. 
– 2018. március 5-2018. december 12. 
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltött programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás11/futárposta – szolgáltatás12 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1397 Budapest, Pf. 504. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 
5.1. A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen Felhívás keretében nem releváns. 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 
Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: 1000-4000 lakos közötti, több mint 50% rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 35 millió Ft, maximum 40 millió Ft; 
“Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 1000 lakos alatti nem csökkenő gyerekszámú, több mint 50% rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 40 millió Ft, maximum 44 millió Ft. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-143-16-j-kis-hely-biztos-kezdet-gyerekhzak-s-kisteleplsi-komplex-gyermekprogramok-tmogats

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink