Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj

A 2019. évi Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj elnyerésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban MANK) pályázatot hirdet fiatal zeneszerzők és zenetudósok részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Filharmónia). Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez. Az 1984. január 1. után született fiatal zeneszerzők, zenetudósok, valamint akik még nem töltötték ki a hároméves ösztöndíjas intervallumot 

1 A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók a 18. és 35. életévük között többször is beadhatják pályázatukat, de legfeljebb háromszor részesülhetnek az ösztöndíjban. 
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (pl. PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) vagy egyéb támogatásban részesül. 
Ösztöndíjban részesülhet: évente 6 fő. 
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2019. január 1-2019. december 31. 
Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó 
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre. 
A pályázat nyelve: magyar. 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva), 
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva), 
3. Szakmai önéletrajz (aláírva), 
4. Az egyetemi diploma másolata, 
5. Az eddigi szakmai tevékenység dokumentációja, egy partitúra vagy tanulmány, zeneszerzők esetében egy db egy évnél nem régebbi szerzemény hanganyagának elérhetővé tétele, 
6. Részletes munkaterv (amely tartalmaz egy éves ütemtervet is). 
A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a Filharmónia honlapjáról: http://www.filharmonia.hu, valamint a MANK honlapjáról: http://www.alkotomuveszet.hu

A pályázat benyújtása: 
A pályázatokat egyrészt elektronikus formában a lent megadott e-mail címre, másrészt darab nyomtatott példányban a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) címére kell eljuttatni postai úton vagy személyesen munkaidőben. 
Felelős munkatárs: Széll Judit. 
Telefon: +36 70/371-17-13, e-mail: judit.szell@filharmonia.hu 

Beadási határidő: 2019. február 15. A postai úton benyújtott pályázatoknak eddig az időpontig be kell érkezniük. 

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap. 

Hiánypótlás: 
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton a fent megadott címre kell eljuttatni. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben: 
– a pályázati feltételeknek nem felel meg, 
– hiányos a mellékelt dokumentáció, 
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva, vagy a valóságnak nem megfelelő 
adatokat tartalmaz, 
– határidőn túl történik a benyújtása. 

A pályázat elbírálása: 
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Filharmónia által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. 
A Filharmónia az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti és a nyertes pályázók névsorát a http://www.filharmonia.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, az esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) irodájában lehet benyújtani személyesen. 

Az értékelés szempontjai: 
A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv. 
Szerződéskötés: 
A nyertes pályázóval a pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program). 

Az ösztöndíj kifizetése: 
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. 

Beszámolási kötelezettség: 
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2019. november 25-ig kötelesek írásban (tanulmány, kotta és hanganyag becsatolásával együtt) beszámolni. Továbbá a zenetudós ösztöndíjasok kötelesek részt venni egy – a Filharmónia által szervezett – nyilvános ösztöndíjas beszámoló előadáson. 
Az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető, amennyiben az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget. 

Ösztöndíjátadó: 
Az ösztöndíjas vállalja, hogy részt vesz a Filharmónia további tájékoztatása alapján megrendezésre kerülő ösztöndíjátadó rendezvényen. 
Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége: 
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása, előadása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kodály Zoltán – ösztöndíjasa). 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: 
Széll Judit, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. judit.szell@filharmonia.hu; +36 70/371-17-13 
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/kodaly-zoltan-zenei-alkotoi-osztondij

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink