Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj

A 2019. évi Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal alkotó iparművészek részére a Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges kézműves-iparművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal kézműves-iparművész, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.

 
Új pályázóknál az 1984. január 1. után születettek jelentkezhetnek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1982. január 1. után születettek. 
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, államilag finanszírozott másoddiplomás stúdiumát végző hallgató, továbbá aki 2019-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatás) részesül. 
Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 10 fő. 
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig) 
Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó 
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre. 
A pályázat nyelve: magyar 

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 
Az ösztöndíj önálló kézműves-iparművészeti programmal pályázható meg, diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni. 
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 1-1 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a http://www.alkotomuveszet.hu honlapról), 
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz névvel ellátva, aláírva 3 példányban
3. Ha van, a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 1 példányban, 
4. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása) névvel ellátva, aláírva 3 példányban
5. Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió) 1 példányban, 
6. A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotás (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.). 

Az írásbeli pályázatokat az alábbi felületen két módon szükséges lehet benyújtani: 
1.) Postai úton a MANK-hoz 2019. február 15-ig a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz. (A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése végett érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.) 
Postai benyújtás címe: 
MANK Nonprofit Kft. 
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51. 
és 
2.) Elektronikus úton beküldendő a teljes dokumentációt (tehát a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumokat) tartalmazó PDF vagy DOC formátumú csatolt fájl a kozma2019@alkotomuveszet.hu e-mail címre 2019. február 15. (péntek) 12:00-ig. Amennyiben rendelkezésére áll online portfólió vagy saját weboldal, kérjük csatolni. 

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap. 
A művek és a portfolió beadásának helye: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Projectroom és Stúdió terem (1065 Budapest, Nagymező utca 8.) 
A művek és a portfólió beadásának időpontja: 2019. március 4. (hétfő) 11:00-18:00. 
A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség! A művek és a portfólió beszállításának, installálásának és elszállításának költsége a pályázó művészt terheli. 
A művek és a portfoliók visszaadásának helye és időpontja: 
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Projectroom és Stúdió terem (1065 Budapest, Nagymező utca 8.) 2019. március 6. (szerda) 11:00-17:00. 
Az át nem vett művek tárolásáért a MANK költséget számít fel. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben: 
– a pályázati feltételeknek nem felel meg, 
– hiányos a mellékelt dokumentáció, 
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, 
– határidőn túl történik a benyújtása. 

A pályázat elbírálása: 
A pályázatot az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett, a MANK Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa. A kuratóriumi tagok névsorát a http://www.alkotomuveszet.hu weboldalon tesszük közzé. 
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban is értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani személyesen. 

Az értékelés szempontjai: 
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása. 
Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz. 
(http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program

Az ösztöndíj kifizetése: 
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású. 

Beszámolási kötelezettség: 
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről 2019- ben kétszer kell beszámolnia a kuratórium előtt. Szeptember első hetében írásos beszámolót, tervvázlatokat, 1-1 tárgy bemutatását kérjük az ösztöndíjasoktól egy, a kuratóriummal való személyes konzultáció keretében. 2019. november végéig írásos beszámoló online beküldésével, 2019. december elején pedig a munkatervben vállalt, elkészített tárgyak benyújtásával kell az ösztöndíjasnak a kuratóriummal való személyes konzultáción részt vennie. 
Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető. 

Ösztöndíjas kiállítás: 
A nyertes pályázók részt vesznek egy kurátori válogatáson alapuló reprezentatív ösztöndíjas kiállításon, amelyet 2020 tavaszán rendezünk meg az ösztöndíjas év munkájának beszámolásaként. 

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége: 
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kozma Lajos ösztöndíjasa). 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: 
Név: Jeszenszky Beatrix 
e-mail: kozma2019@alkotomuveszet.hu 
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/kozma-lajos-iparmuveszeti-osztondij-alapitva-1987

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink