Közművelődési Minőség Díj

A “Közművelődési Minőség Díj” annak a közművelődési intézménynek adományozható, amely a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújt és rendelkezik Minősített Közművelődési Intézmény Címmel. A “Közművelődési Minőség Díj” elnyerését igazoló okiratot az emberi erőforrások minisztere 2020 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át. A díjban részesült közművelődési intézmény az elismerést az adományozás évének feltüntetésével folyamatosan használhatja, a díj vissza nem vonható.

A pályázat célja
A pályázat célja – a “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a “Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján – a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2018. január 1-jétől elért eredmény elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az a Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó – intézmény, amely rendelkezik Minősített Közművelődési Intézmény Címmel.

A pályázat elbírálásának szempontjai
– A pályázati anyag határidőre történő beérkezése.
– A pályázó pályázati kiírásban foglaltaknak való megfelelése.
– A pályázat formai és tartalmi megfelelése.
– A 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 6. § (1) bekezdésének való megfelelés.
– A helyszíni szemle során megállapított eredmény, a pályázatban bemutatott intézményi önértékelés megalapozottságáról, a minősítési követelmények teljesítéséről.

A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat a Nemzeti Művelődési Intézet a Szakmai Minősítő Testület közreműködésével látja el. A Nemzeti Művelődési Intézet a pályázat feltételeiről általános tájékoztatót tart, amelynek időpontja és helyszíne a http://www.nmi.hu honlapon jelenik meg. A honlapon megtalálható a pályázat teljes dokumentációja.
Felvilágosítás kérhető:
Varga Marietta, mobil: 06 20 364 6545, e-mail: varga.marietta@nmi.hu
Kary József, mobil: 06 20 282 98 65, e-mail: kary.jozsef@nmi.hu

A pályázat benyújtásának feltételei
Jelentkezés
A pályázati szándékot a Jelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolatával ̶ legkésőbb a pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelenését követő 30 napon belüli dátummal ̶ kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett levélben.
A levelet a titkarsag@nmi.hu e-mail címre kell küldeni.
A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának tízszerese, azaz 
200 000 forint, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet OTP 11732071-21139730-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként egy fő részvételét a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, konzultációs lehetőséget a pályázat beadásáig.
Azoknak az intézményeknek, amelyek a Jelentkezési lapon jelezték az egy fő képviselő részvételi szándékát a pályázati felkészítő képzésen, a Nemzeti Művelődési Intézet felkészítő képzést tart, amelynek idejéről és helyéről a jelentkezőket értesíti.

Pályázat benyújtása
– A pályázatokat a titkarsag@nmi.hu címre kell beküldeni. A pályázati dokumentáció tartalmazza a Jelentkezési lapot és az útmutatót PDF és Word formátumban. Az útmutató alapján szerkesztett pályázat beküldési határideje 2019. szeptember 15. 24.00 óra.
– A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefűzve, egy példányban, postai úton kell benyújtani – a Szakmai Minősítő Testületnek címzett a Nemzeti Művelődési Intézet postacímére (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) küldött levélben.
A borítékon fel kell tüntetni: “Közművelődési Minőség Díj” elnyerésére benyújtott pályázat 2019.
A pályázat postára adásának határideje: 2019. szeptember 15.
Az adathordozók közötti eltérés esetén a Szakmai Minősítő Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.
A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A pályázat visszavonása
Annak a pályázó intézménynek, amely előjelentkezési lapját benyújtotta, de valamilyen okból visszalép pályázati szándékától, illetve a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal a pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át a Nemzeti Művelődési Intézet visszautalja.
A pályázat befogadásáról vagy a pályázat érvénytelenségéről a pályázó intézmények írásban értesítést kapnak. 

A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
– a pályázó nem jogosult a pályázaton való részvételre;
– a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek;
– az Előjelentkezési lap postai feladási dátuma a pályázat megjelenését követő 30 napon túli;
– hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata;
– a pályázati dokumentáció postára adásának időpontja későbbi, mint 2019. szeptember 15.
– az elektronikus úton benyújtott pályázat PDF és Word formátumú dokumentumok 2019. szeptember 15. 24.00 óráig nem érkeztek be;
– a pályázat formailag nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
– a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot;
– a kinyomtatott pályázat nem fűzött formában került feladásra.
Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Minősítő Testülete a pályázatból kizárja, amelyről értesítést küld.
A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

A befogadott pályázatok értékelésének folyamata
Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi minőségfejlesztési gyakorlatról szolgáltatott információk megalapozottságának ellenőrzése, a minősítési követelmények teljesítésének értékelése, a modellértékűnek tekinthető módszerek, eljárások feltárása.
A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről.
A befogadott pályázatok helyszíni szemléjének időpontjáról a Nemzeti Művelődési Intézet a helyszíni szemle megkezdése előtt 40 nappal értesíti a szemlével érintett intézményt.
A helyszíni szemléről “Értékelő jelentés” készül, amely tartalmazza a “Közművelődési Minőség Díj 2019” odaítélésére vagy a pályázat elutasítására vonatkozó javaslatot.
A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés
A Szakmai Minősítő Testület, az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve, 2019. december 15-éig javaslatot tesz az emberi erőforrások miniszterének a “Közművelődési Minőség Díj 2019” viselésére jogosult intézményre.

Döntés
Az emberi erőforrások minisztere a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a “Közművelődési Minőség Díj 2019” odaítéléséről.

Közművelődési Minőség Díj.zip

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink