Medve Matektábor – Szociális támogatási pályázati kiírás

A Matematika Összeköt Egyesület pályázatot hirdet a 2019-es nyári matematika táboraiban, a Medve Matektáborokban történő ingyenes / kedvezményes részvételre annak érdekében, hogy még több nehéz helyzetű, tehetséges tanulót tudjon elérni táboraival és programjaival. Az egyesület célja ezzel a pályázattal egyrészt az, hogy a matematikát közelebb hozza minél több tanulóhoz, másrészt az, hogy a matematikán keresztül a nehezebb anyagi helyzetű tanulókat is egy aktív és előremutató közösség részévé tegye. Táboraink nem üdültetési céllal működnek, azok középpontjában a fiatalok szakmai fejlesztése és tehetséggondozása áll. 

2. A pályázaton elnyerhető támogatás formája és mértéke 
A pályázat elbírálása során kiválasztott pályázók táborozási támogatásban részesülnek, amelyet felhasználva jelentős kedvezménnyel vagy ingyenesen jöhetnek egy, az A Matematika Összeköt Egyesület (továbbiakban: MÖK) által szervezett nyári matematika táborba. Szükséges, hogy a pályázó az egyesület által felkínált több táborhely és –időpont lehetőség közül a pályázatában megjelölje azt, amelyen sikeres elbírálása esetén részt szeretne venni. 
Az a pályázó, akinek a pályázatát végül nem választják ki a bírálók az elbírálás során, természetesen hagyományosan, térítés ellenében, pályázaton kívül is részt vehet a MÖK által szervezett táborokban. Ezt a lehetőséget azonban az egyesületnek csak a táborokban rendelkezésre álló helyek számát figyelembe véve áll módjában biztosítani. 
A támogatás mértékét a később részletezésre kerülő szempontok határozzák meg. A támogatásra fordítható teljes összeg legalább 1 000 000 Ft, a tényleges támogatások összesített értéke azonban a beérkező pályázatok számától és minőségétől, valamint az egyesülethez beérkező adományok összegétől is függ. 
A pályázati keretösszeget a MÖK saját forrásból és adományokból biztosítja. Az egy főre eső támogatás forintosított értéke 20 000 Ft és 50 000 Ft között mozoghat. A pályázó által elnyert támogatás csak egyesületünk tehetséggondozó táboraiban való részvételre használható fel, készpénzre nem váltható. 
Az egyesületnek az első 200 beérkezett pályázatot áll módjában befogadni és értékelni. A támogatásban részesített tanulók száma várhatóan 25-75 fő (a beérkezett pályázatok minőségétől és a keretösszeg alakulásától függően). 

3. A pályázat lebonyolításának rendje 
2019. január 7. hétfő 12:00 óra: pályázat beküldési idő kezdete 
2019. február 28. csütörtök 23:59: pályázat beküldési idő vége (a határidő után nincs lehetőség új pályázat benyújtására!) 2019. március 1.-március 31.: beérkezett pályázatok elbírálása 
2019. április 1-től április 30-ig: eredmények kihirdetése 

4. A pályázók köre 
A pályázaton részt vehet minden, magyar anyanyelvű, a 2018/19-es tanévben 5-12. évfolyamos diák (az alábbi kizáró tényezők figyelembe vételével). Minden diák egyetlen pályázattal indulhat a pályázaton. A diákok egyénenként pályáznak, iskolák és egyéb intézmények pályázatát nem áll módunkban elfogadni (azonban a jelöltek tanárainak, szüleinek segítségére számítunk a pályázati folyamatban). 

4.1. A pályázatból kizárt diákok 
Nem nyújthatnak be pályázatot az alábbi tanulók: 
1. Akiknek utolsó tanévi bizonyítványi átlaga 4.0 alatt volt 
2. Akiknek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem (bevétel) 2018 szeptemberében meghaladta a 90 000 Ft-ot 
3. Kérjük a pályázókat és hozzátartozóikat, vegyék figyelembe, hogy speciális nevelési igényű pályázókat az őket megillető kiemelt figyelemmel és pedagógiai módszerekkel táboraink jellegéből fakadóan nem tudnánk megfelelő színvonalon táboroztatni, így az ő jelentkezésüket sajnos szintén nem áll módunkban elfogadni. 

5. Pályázati követelmények 
A pályázatokat az egyesület a pályázathoz létrehozott online rendszerében fogadja. Ebbe a rendszerbe szükséges feltölteni az alábbiakat: 
– A pályázó utolsó tanév végi bizonyítványának másolata 
– A pályázó által különböző matematika versenyeken elért eredményeket igazoló, versenyspecifikus dokumentumok, melyek alkalmasak alátámasztani a pályázó egyes szakmai eredményeit (nem kötelező versenyeredményt mellékelni a sikeres pályázathoz!) 

A pályázótól a szociális körülményeinek igazolása céljából a következő dokumentumokat kérjük feltölteni: 
– Lakcímet igazoló dokumentum (önkormányzat által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről) 
– Szülő(k) vagy nevelők keresetét igazoló dokumentum (mindenkitől,aki a gyermekkel egy háztartásban él) 
– Bármely egyéb dokumentum, amely a pályázó megítélése szerint fontos szociális helyzetének megítélése szempontjából (pl. tartós betegség, gyógyszerköltség, szülők családi állapotára vonatkozó dokumentumok) 

A fenti hivatalos dokumentumokon kívül a pályázathoz a következőket kérjük benyújtani: 
– Minden pályázót kérünk, töltse ki a pályázathoz tartozó online adatlapot és kérdőívet, melynek kérdéseivel a pályázó lelkesedését, motivációját és a tábor szellemiségéhez való viszonyát szeretnénk jobban megismerni. 

– Minden pályázó matematika tanárától vagy osztályfőnökétől várunk egy ajánlást, amiben néhány bekezdés (maximum 1 oldal) terjedelemben a pedagógus leírja, milyen szakmai és pedagógiai szempontok alapján gondolja úgy, hogy a pályázó számára mind tanulmányi, mind szociális szempontból egyéniségéhez és képességeihez jól illeszkedő lehetőséget nyújt a fejlődésre egy Medve Matektábor. 

A fenti dokumentumok benyújtása a pályázó számára kötelező, kivéve a versenyeredményekre és az egyéb szociális körülményekre vonatkozó dokumentumokat. 
A bírálóknak csak a benyújtott dokumentumokat áll módjában értékelni. Amennyiben a pályázó egy kötelező dokumentum beküldését elmulasztotta, erről az egyesület egyetlen alkalommal e-mailben hiánypótlási felhívást küld, 8 munkanapos határidővel. Ennek lejárta után semminemű hiánypótlásra és semmilyen új dokumentum benyújtására nincs lehetőség. 
A pályázat beadásával a pályázó és törvényes képviselője kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület a pályázat elbírálásának időtartama alatt kezelje a beküldött dokumentumokat, és az ezekben található adatokat. Az egyesület az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. 
Kötelező (minimálisan elvárt) dokumentumok – összegzés (ezek megléte nélkül a pályázatot formai okból elutasítjuk): 
1. Kitöltött pályázói adatlap és kérdőív 
2. Utolsó tanév végi bizonyítvány másolata 
3. Igazolás arról, hogy a diák kikkel lakik azonos lakcímen 
4. Szülők keresetét igazoló dokumentum (pl. adóhatósági jövedelemigazolás) 
5. Matematikatanári vagy osztályfőnöki ajánlás 

Opcionálisan csatolható dokumentumok: 
1. Matematikai versenyeredmények igazolása (oklevélmásolat vagy eredménylista) 
2. Orvosi igazolás tartós betegségről a családban 
3. Bármilyen egyéb dokumentum, amely valamilyen nehezítő életkörülményt igazol 

A pályázat benyújtásához kapcsolódó észrevételeket, kérdéseket és esetleges panaszokat az egyesület a palyazat@medvematek.hu címen fogadja. 
Amennyiben valaki szeretne pályázni, de eszközök hiányában a pályázat online beküldése számára nem megoldható, kérjük, egyeztessen a MÖK Egyesülettel valamelyik elérhetőségén keresztül. Az ilyen kéréseket igyekszünk rugalmasan kezelni, hogy senki se essen el a pályázási lehetőségtől. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28. 

6. A pályázat elbírálása 
A benyújtott pályázatok elbírálását a MÖK végzi. A bírálat során az egyesület elbírálásban részt vevő tagjai kiválasztják a támogatni kívánt pályázókat, és javaslatot tesznek a támogatás mértékére. Az előterjesztéseket az egyesület elnöksége hagyja jóvá. 
Az elbírálás során az egyesület a pályázatokat pontozással értékeli. A pontrendszerben ugyanakkora hangsúlyt kapnak a szakmai és a szociális szempontok. 
Annak érdekében, hogy a táborozási lehetőséget elnyerő pályázó mind matematikai képzettsége, mind szociális körülményei szempontjából valóban támogatást érdemlő és támogatásra szoruló legyen, egy meghatározott minimum pontszámot el kell érni szakmai és szociális szempontból is. 
A fentieket figyelembe véve, a pályázatok elbírálása az alábbi pontrendszer szerint történik: 
1. Szakmai pontok: összesen elérhető 50 pont, az egyesület itt értékeli a pályázó szakmai alkalmasságát, a benyújtott dokumentumok alapján 
Annak érdekében, hogy az egyesület céljainak megfelelően szakmailag kellőképpen tehetséges pályázóknak legyen lehetősége elnyerni a támogatást, a szakmai pontokból minimum 20-at szükséges elérni. A pályázó tanári ajánlásáért kapható pontjai a szakmai pontok közé számítanak. 
2. Szociális pontok: összesen elérhető 50 pont, az egyesület itt értékeli a pályázó szociális körülményeit a benyújtott dokumentumok alapján 
Annak érdekében, hogy az egyesület céljainak megfelelően olyan pályázókat tudjunk támogatni, akinek tényleg szüksége van erre a lehetőségre, a szociális pontokból minimum 20-at szükséges elérni. A pályázó motivációs kérdőív kitöltésért kapott pontjai a szociális pontok közé számítanak. 
Annak érdekében, hogy mindkét fő szempont érvényesülhessen, a két pontszámból összesen elérhető 100 pontból a sikeres pályázatnak együttesen legalább 60 pontot el kell érnie (azon felül, hogy szempontonként külön-külön is el kell érni 20-20 pontot). 
A szociális és a szakmai pontok egyaránt szigorúan 50 pontosak, azaz több versenyeredmény vagy szociális rászorultságot igazoló dokumentum esetén sem lehet 50-nél több pontot elérni (egyik kategóriában sem). 
6.1. Szakmai szempontok részletezése 
Az értékelés során az egyesület a következő szakmai szempontokat veszi figyelembe: 
A. A tanári ajánlás értékelésének szempontjai (legfeljebb 15 pont szerezhető): 

-a pályázót vélhetően jól ismerő pedagógus hogyan ítéli meg a pályázó szakmai képességeit, felkészültségét és szorgalmát 
– milyen személyes és pedagógia szempontok szólnak amellett, hogy a pályázó fejlődéséhez jelentősen hozzájárulhat az egyesület egy tábora 
B. A tanulmányi eredmények értékelésének szempontjai (legfeljebb 20 pont szerezhető): 
– mennyire szorgalmas a jelentkező diák, és milyenek a tanulmányi eredményei, ezen belül- különös (de nem kizárólagos) tekintettel a matematikából elért tanulmányi eredményére 
C. Versenyeredmények (legfeljebb 15 pont szerezhető): 
A matematikai tehetség fontos fokmérői a különböző matematika versenyek, ezért a versenyeredmények is hangsúlyosak a pályázat elbírálásának szempontjából. Ugyanakkor a versenyeredmények nem képezik elengedhetetlen részét egy sikeres pályázatnak, hiszen sok tehetséges diák el sem jut a matematika versenyekre. 
A pályázat értékelésének szempontjából három versenykategóriát különböztetünk meg, ezek értékelésük szerint emelkedő sorrendben: helyi, regionális, országos. 
6.2. Szociális szempontok részletezése 
Az értékelés során az egyesület a következő szociális szempontokat veszi figyelembe: 
A. Motivációs kérdőív (legfeljebb 10 pont szerezhető): 
A motivációs kérdőív alapján mennyire tűnik úgy, hogy a pályázó valóban lelkes és aktív résztvevője lenne a tábornak és sokat profitálna belőle 
B. Családi és anyagi körülmények (legfeljebb 25 pont szerezhető): 
A pályázó családi körülményei mennyire teszik indokolttá, hogy az egyesület támogassa a részvételét (szülők családi állapota és lakhelye, szülők keresete, testvérek száma, testvérek helyzete) 
C. Egyéb szociális körülmények (legfeljebb 15 pont szerezhető): 
Milyen egyéb szociális jellegű szempontok szólnak amellett, hogy a pályázó támogatásra szorul (lakhely, lakáskörülmények, egészségügyi körülmények stb.) 
Az alkategóriákon belüli elért pontszámokról minden esetben a pályázatok bírálói döntenek. 

7. Eredmények, értesítés 
Az egyesület vállalja, hogy email-ben értesít minden pályázót a pályázat eredményéről a pályázat elbírálása után legkésőbb egy héttel, de összességében legkésőbb 2019. április 30-ig. 
Amennyiben valaki pályázott, de valamiért a pályázat eredményének email-ben történő közlése számára nem megfelelő, kérjük, egyeztessen a MÖK Egyesülettel a +36 70 249 4559-s telefonszámon. 

8. Panaszok kezelése 
A pályázatok eredményével kapcsolatos esetleges reklamációkat az egyesület 2019. április 1. és május 15. között fogadja. Ezeket a kéréseket a pályázat bírálói egyénileg, email-ben kezelik. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy panasztétel esetén új dokumentumok benyújtására, az egyesület számára nem ismert körülmények bemutatására nincs lehetőség, tehát a panasz csak az időben benyújtott dokumentumok elbírálása kapcsán merülhet fel. 
Továbbá szíves megértésüket kérjük, amennyiben forráshiány miatt egy támogatásra érdemes pályázat elutasításra kerül. Az egyesület minden tőle telhetőt megtesz, hogy a keretösszeget a lehető legjobban használja fel.

http://www.medvematek.hu/tamogatas/palyazat-taborozasra

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink