Minősített Közművelődési Intézmény Cím

A “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerését igazoló okiratot az emberi erőforrások minisztere 2020 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át. A cím viselésére három évig jogosult az intézmény, a tényt jogosult dokumentumain is feltüntetni. A pályázat célja – a “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a “Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján

– a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2018. január 1-jétől elért eredmény elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó – intézmény.

A pályázat elbírálásának szempontjai
– A pályázati anyag határidőre történő beérkezése.
– A pályázó jogosultsági megfelelése.
– A pályázat formai megfelelése.
– Az intézményi önértékelés követelményeinek teljesülése:
– az intézmény által végzett valamennyi közművelődési tevékenység megfelel a közművelődési feladatellátásra vonatkozó legfontosabb jogszabályi követelményeknek (a közművelődési intézmény működését szabályozó fontosabb jogszabályok ellenőrző kérdéslistáján nincs nemleges válasz);
– az intézmény által végzett valamennyi tevékenységi forma megfelel az alapkövetelményeknek, az ellenőrző kérdéseknél nincs nemleges válasz;
– valamennyi pályázott tevékenységi formában érvényesülnek a minőségfejlesztési alapelvek (partnerközpontúság, tanulás/benchmarking és a folyamatos fejlesztés). Az intézmény azon tevékenységi formával pályázhat a Címre, amelynél az önértékelés során legalább 60%-os eredményt ért el (Értékelőlap a közművelődési intézmény minőségfejlesztő munkájáról);
– valamennyi végzett tevékenységi forma önértékelése eléri a 30%-ot;
– az intézmény legalább 30%-os eredményt ért el a vezetés, a stratégiai tervezés, valamint az emberi erőforrások menedzselése területén (A szervezeti adottságok értékelése).
– A helyszíni szemle során megállapított eredmény, a pályázatban bemutatott intézményi önértékelés megalapozottságáról, a minősítési követelmények teljesítéséről.

A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat a Nemzeti Művelődési Intézet a Szakmai Minősítő Testület közreműködésével látja el.
A Nemzeti Művelődési Intézet http://www.nmi.hu honlapján a pályázat teljes dokumentációja elérhető.
Felvilágosítás kérhető:
Varga Marietta, mobil: 06 20 364 6545, e-mail: varga.marietta@nmi.hu
Kary József, mobil: 06 20 282 98 65, e-mail: kary.jozsef@nmi.hu

A pályázat benyújtásának feltételei
Jelentkezés
A pályázati szándékot a Jelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolatával ̶ legkésőbb a pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelenését követő 30 napon belüli dátummal – kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett levélben.
A levelet a titkarsag@nmi.hu e-mail címre kell küldeni.

A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának ötszöröse, azaz 100 000 Ft, melyet a Nemzeti Művelődési Intézet OTP 11732071-21139730-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként egy fő részvételét a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, valamint konzultációs lehetőséget a pályázat beadásáig.
Azoknak az intézményeknek, melyek a jelentkezési lapon jelezték részvételi szándékukat a pályázati felkészítő képzésen, a Nemzeti Művelődési Intézet egynapos felkészítő képzést tart, melynek idejéről és helyéről a jelentkezőket értesíti.

Pályázat benyújtása
– A pályázatot a titkarsag@nmi.hu címre kell beküldeni. A pályázati dokumentáció tartalmazza a Jelentkezési lapot és a dokumentumokat PDF és Word formátumban. A pályázat beküldési határideje 2019. szeptember 15. 24.00 óra.
– A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefűzve, egy példányban, postai úton kell benyújtani – a Szakmai Minősítő Testületnek címzett – a Nemzeti Művelődési Intézet postacímére (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) küldött levélben.
A borítékon fel kell tüntetni: “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” pályázat 2019.
A pályázat postára adásának határideje: 2019. szeptember 15.
Az adathordozók közötti eltérés esetén a Szakmai Minősítő Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.

A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A pályázat visszavonása
Annak a pályázó intézménynek, amelynek a pályázatát formailag és tartalmilag a Szakmai Minősítő Testület elfogadta, de a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át a Nemzeti Művelődési Intézet visszautalja.
A pályázat befogadásáról, a pályázat érvénytelenségéről, valamint a befogadott pályázatok helyszíni szemléjének időpontjáról a pályázó intézmények a helyszíni szemle megkezdése előtt 40 nappal értesítést kapnak.

A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
– a Jelentkezési lap beküldési dátuma a pályázat megjelenését követő 30 napon túli;
– hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata;
– a pályázó nem jogosult a pályázaton való részvételre;
– a pályázat formai nemmegfelelősége;
– az intézményi önértékelés eredménye nem felel meg a pályázati kiírási feltételeknek;
– a pályázati dokumentáció postára adásának időpontja későbbi, mint 2019. szeptember 15.
– az elektronikus úton benyújtott pályázat PDF és Word formátumú dokumentumok 2019. szeptember 15. 24.00 óráig nem érkeztek be;
– a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot;
– a kinyomtatott pályázat nem fűzött formában került feladásra.
Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket a Szakmai Minősítő Testület a pályázatból kizárja, amelyről értesítést küld.
A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

A befogadott pályázatok értékelésének folyamata
Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi önértékelési adatok megalapozottságának ellenőrzése, a minősítési követelmények teljesítésének értékelése, a pályázott tevékenységi formák keretében modellértékűnek tekinthető módszerek, eljárások feltárása.
A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről.
A helyszíni szemléről “Értékelő jelentés” készül, amely javaslatot tartalmaz a “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” odaítélésére, vagy a pályázat elutasítására.
A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés
A Szakmai Minősítő Testület, az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve, tárgy év december 15-éig javaslatot tesz az emberi erőforrások miniszterének a Cím viselésére jogosult intézményekre.

Döntés
Az emberi erőforrások minisztere a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” odaítéléséről.

A “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” visszavonása

Amennyiben a Minősített Közművelődési Intézmény Címet elnyert intézményeknél, a Cím odaítélését követő két évben végzett ismételt helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak, a Szakmai Minősítő Testület javaslatot tehet az emberi erőforrások miniszterének a Cím visszavonására [10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 10. §].

Közművelődési Minőség Díj.zip

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink