Nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatása / NEMZ-CISZ-17

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) nyílt pályázati kiírást hirdet a nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatására. A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdek képviseleti célok megvalósítása érdekében.
Pályázat benyújtására jogosultak
– a 2014. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.
(EPTK felületen – ld. 8.1. pontban – GFO kód besorolás alapján pályázat benyújtására technikailag a következő kódszámú szervezeteknek nyílik lehetősége az elektronikus pályázati felületen: 516, 517, 519, 521, 526, 528, 529, 565, 569, 599. EPER-ben GFO kód megadására nincs szükség.)
FIGYELEM!
Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2017. január 1.-2017. december 31.

Rendelkezésre álló keretösszeg
A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 350 000 000 Ft, amelyet a Támogató, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 56. alcím Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 243678) terhére biztosítja éven túli kötelezettség vállalásával.

A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a pályázatra jogszabály alapján levonható Általános Forgalmi Adó összegét nem számolhatja el a támogatás terhére.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Általános Forgalmi Adó jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a Kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.)
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000 forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 forint.
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.
Támogatás intenzitása 100%.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Támogatható tevékenységek, eredmények
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
– a nemzetiségi civil szervezetek működése és feladatellátása.

Elszámolható és el nem számolható költségek
A kiírás keretében kizárólag a Kedvezményezett (illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott esetekben a kötelezettségvállaló, számlatulajdonos, fenntartott intézmény) nevére kiállított, a támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszakban keletkezett számlák, bizonylatok számolhatók el.
A kiírás keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
– a szervezeti működést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek (kiadások), így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi típusú költségek (üzemeltetési kiadások: fűtés, gáz-, víz-, áramszolgáltatás költségei), továbbá a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.
A pályázat terhére különösen el nem számolható költségek (kiadások):
– párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kategóriák nevesített céljának megvalósítási költsége;
– szeszesital, dohányáru;
– az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi kamatok;
– beruházás, tárgyi eszköz beszerzés; építési és felújítási költségek;
– a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége)
– a költségvetésben nem tervezett kiadások.
A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó szerződések alapján támogatható.
A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére – jogcímtől függetlenül – a támogatás terhére nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 20%-át.
FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázókkal megkötendő Támogatási Szerződés, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának módja
Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER), vagy a Pályázati e-ügyintézés 2014-2020 (a továbbiakban: EPTK) rendszerben lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet – az elektronikus pályázói felülettől függetlenül – kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.

FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.emet.gov.hu és az EPTK rendszert a http://www.eptk.fair.gov.hu vagy a http://www.emet.gov.huoldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
Figyelem! Az EPTK felület 2016. 12. 15-ig nyílik meg.

A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000, és a befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! A pályázati díjat a 2017. évi nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, hogy az EPER-ben véglegesített pályázat esetén az EPER-ben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (NEMZ-17), az EPTK-ban véglegesített pályázat esetén a pályázó szervezet nevét vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (NEMZ-17) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Támogatáskezelő számlájára befizetni.
Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467
FIGYELEM! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni a fenti postacímre. Ha regisztrált adataiban nem történt változás úgy Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat elektronikus pályázói felületen történő véglegesítésének határideje:
2017. január 15. 23:59

FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak és befogadási ellenőrzésnek sem veti alá.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzetisegi_tamogatasok24/

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink