Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola

A lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról szóló 1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján, valamint a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről (2018-2019) szóló 1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), mint Támogató pályázatot hirdet Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola címmel.  A Kormány kiemelten fontosnak tartja a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítését, amelyhez egységes szemlélet, irányítás és kidolgozott rendszer szükséges, ezért a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia (2017-2023) elfogadásáról döntött. A témában már létező programokat nemzeti szinten is össze kell hangolni, ennek érdekében a pénzügyi tudatosság fejlesztésének kormányzati centrumaként a PM került kijelölésre. 


A pályázat célja az általános és középfokú iskolákban tanuló diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgáló programok támogatása azokon az alapítványokon és egyesületeken keresztül, amelyek alapító okiratban, illetve alapszabályban foglalt célja egy adott oktatási intézmény tevékenységének támogatása. 
A támogatás olyan tanórán kívüli iskolai programok megvalósítását kívánja segíteni, amelyek különböző tantárgyak (matematika, informatika, történelem, földrajz, életvitel) tematikájához kapcsolódnak és innovatív, gyakorlatorientált módszereket alkalmazva (pl. drámapedagógia, projektmunka, gamifikáció) járulnak hozzá a tanulók pénzügyi tudatosságához szükséges ismeretek és készségek elsajátításához és bővítéséhez. A pályázat útján lehetőség nyílik a tanórán kívüli programok megvalósításához szükséges megfelelő pénzügyi kompetenciával rendelkező szakértők (gyakorló pénzügyi szakemberek, pénzügyi-gazdasági felsőoktatásban tanuló hallgatók) bevonásának támogatására is.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A Pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 
Húszmillió (20 000 000) forint
A támogatás forrása: Magyarország központi költségvetésének XV. Pénzügyminisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 4. Nemzetgazdasági programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzata.
A pályázatok benyújtásának lehetőségét a Pályázati Kiírás közzétételét követő 45 napot követően a PM lezárja. A forráskeret 200%-át elérő támogatási igény beérkezése esetén a PM felfüggesztheti a Pályázatot.
A felfüggesztésről, vagy a lezárásról a PM hirdetményt tesz közzé a PM (http://www.kormany.hu/) hivatalos honlapján. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK
Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
– alapítványok, egyesületek (GFO 519, 529, 563, 565, 569) amelynek alapító okiratban, illetve alapszabályban foglalt célja oktatási intézmény tevékenységének támogatása.
Általános szabályok:
– pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be;
– egy Pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult;
– a Pályázat egy program, projekt (a továbbiakban: program) megvalósulására nyújtható be;
– Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
A támogatás igénybevételére kizárólag az a Pályázó jogosult, aki:
– a 6.2. pont szerinti – a Pályázati Adatlaphoz tartozó – Nyilatkozatot és a szükséges dokumentumokat határidőre benyújtotta;
– megfelel az Áht. 48/B. és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
– nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról;
– hozzájárul a támogatás tárgyának, összegének és a program megvalósítási helyének, időpontjának nyilvánosságra hozatalához;
– hozzájárul az Infotv. alapján a pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához.
Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, amennyiben
– a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
– a pályázatban megjelölt célra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be;
– jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
– a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 
– a Támogatói Okirat kiadása feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy megtett nyilatkozatát visszavonja;
– esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása van. 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 Támogatható tevékenységek 
a) Pénzügyi tudatosság témájú iskolai versenyek rendezése;
b) Pénzügyi tudatosság témájú rendhagyó iskolai tanórák megvalósítása;
c) Pénzügyi tudatosság témájú iskolai szakkörök megvalósítása;
d) Pénzügyi tudatosság témájú szünidei iskolai táborok lebonyolítása;
e) Pénzügyi tudatosság témájú egyéb iskolai programok megvalósítása;
f) Iskolai diákújságok, diákrádiók, webfelületek számára a diákok pénzügyi tudatosságát fejlesztő tartalom biztosítása.
5-2 A támogatott tevékenység szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak: 
1) A programnak illeszkednie kell a Kormány lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiájához kapcsolódó kétéves cselekvési terv (http://www.kormany.hu/download/f/9f/61000/El%C5%91terjeszt%C3%A9s-CselekvesiTerv-2018_.pdf) programpontjaihoz.
2) A pályázat támogatásának, azaz a Támogatói Okirat kiadásának feltétele, hogy rendelkezésre álljon a program költségeit bemutató költségterv. Amennyiben a pályázat csökkentett támogatási összeg kerül támogatásra, a Támogatói Okirat kiadásának feltétele, hogy rendelkezésre álljon a csökkentett összegű program költségeit bemutató költségterv.
3) A program szükségességének alátámasztása érdekében a pályázatban be kell mutatni a célcsoport pénzügyi kultúrájának fejlesztése irányába teendő lépéseket, elemeket.
4) A pályázat keretében szükséges bemutatni, hogy a tervezett program hogyan hat a célcsoport pénzügyi tudatosságára.
5) A támogatott program kapcsán kötelező a nyilvánosság biztosítása, az alábbiak szerint: 
– a Kedvezményezett működő honlapján (amennyiben rendelkezik) a programhoz kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a támogatott tevékenység befejezéséig;
– kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.
 A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama 
A támogatott tevékenység megvalósítása a 2019/2020-as tanévhez kapcsolódik.

A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
 A támogatás formája 
A Pályázati Kiírás keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
 A támogatás mértéke, összege 
Az igényelhető támogatás összege: minimum ötszázezer forint – maximum hárommillió forint.
 A saját forrás mértéke és a támogatás intenzitása
A program megvalósításhoz saját forrás nem szükséges. A támogatás maximális intenzitása: 100%
Amennyiben a Pályázó a program megvalósításához saját forrást is biztosít, a saját forrás a Pályázó önerejéből és egyéb forrásból állhat. Az államháztartás egyéb alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a Pályázónak nyilatkozni szükséges.
 A támogatás igénybevétele
A PM a támogatás összegének 100%-át támogatási előlegként a Támogatói Okirat közlésétől számított 10 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett számára. 
A Kedvezményezett köteles beszámolót benyújtani a program megvalósulásáról és a felhasznált támogatásról és – igénybevétel esetén – a saját forrásról. A beszámoló követelményei a 10. pontban valamint a Támogatói Okiratban kerülnek meghatározásra.
 A támogatás szempontjából elszámolható költségek
program elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a program támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak és szerepelnek a Pályázati Kiírásban rögzített elszámolható költségek között. 
program nem elszámolható költségeinek minősülnek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, de nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei. A nem elszámolható költségek részei lehetnek a program összköltségének, azonban nem részei a program elszámolható költségeinek, ezek a költségek csak a Pályázó saját forrásaiból finanszírozhatók. 
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi költségek a következő maximális mértékekkel tervezhetők, illetve számolhatók el. 
Az elszámolható költségekre vonatkozó általános szabályok
Amennyiben a Kedvezményezettnek – külön jogszabály szerint – a tevékenységgel kapcsolatosan ÁFA levonási joga nincs, a beruházásra jutó ÁFA teljes összege a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 
6.1. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot – a pályázati adatlap és a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az aláírt nyilatkozatnak (a továbbiakban: Nyilatkozat) csatolásával (feltöltésével) – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározottak szerint az alább megjelölt internetes felületen keresztül, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, Ügyfélkapus azonosítást és a feltöltött dokumentumok egyenként történő azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítést (AVDH) követően szükséges benyújtani:
Pénzügyminisztérium
https://epapir.gov.hu/
A levél témacsoportja: pályázat, ügytípusa: Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola (2019)
Adószámmal nem rendelkező egyesület, vagy alapítvány Pályázónak az aláírt Nyilatkozatot eredeti példányban, zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai vagy személyes úton (utóbbi esetben 14:00 óráig) határidőben meg kell küldeni a PM részére az alábbi címre:
Pénzügyminisztérium
Pénzügyi Szabályozási Főosztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
A Pályázat benyújtását követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.
A pályázat benyújtásának, illetve postára adásának határideje:
a Pályázati Kiírás közzétételét követő 45. nap (október 01.)
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
6.2. A pályázat befogadása
A PM a pályázatokról a beérkezését követő 7 napon belül befogadó nyilatkozatot bocsát ki, vagy a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A PM a pályázatok befogadása során az Ávr. 70. § (2) bekezdésének megfelelően megvizsgálja, hogy:
a) a pályázat a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
b) az igényelt költségvetési támogatás összege a minimális és maximális igényelhető mérték közé esik, 
c) a Pályázó a Pályázati Kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.
Ha a pályázat a fenti szempontok valamelyikének nem felel meg, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI
 A pályázat formai értékelése
A befogadott pályázatok formai értékelését a PM végzi a pályázat beérkezését követő 10 munkanapon belül.
Ha a Pályázó hiányosan, hibásan nyújtotta be a pályázatot, és a hibák, hiányosságok hiánypótlás útján kijavíthatók, úgy egy alkalommal lehetőség van a pályázat hiánypótlására.
A PM – amennyiben szükséges – a formai értékelést követő 3 munkanapon belül hiánypótlásra hívja fel a Pályázót a hibák és hiányok megjelölésével. Hiánypótlás teljesítésére egyszer, a formai értékeléshez kapcsolódóan, a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül van lehetőség. A hiánypótlási eljárás időtartama a Pénzügyminiszter (a továbbiakban: Miniszter) döntésére megszabott határidejébe nem számít bele. A hiánypótlás kizárólag a PM által az alábbiakban jelzett szempontokra vonatkozhat.
Hiánypótlásra kell felhívni a Pályázót, ha 
– a Pályázati adatlap valamely rovata nem a Pályázati Kiírásnak megfelelően lett kitöltve,
– nem csatolt valamennyi szükséges mellékletet,
– a Nyilatkozatot nem a Pályázati Kiírásnak megfelelő tartalommal nyújtotta be. 
A hiánypótlás keretében csak és kizárólag a PM által kért dokumentumokat lehet benyújtani. Az egyéb beküldött dokumentumok a formai és tartalmi értékelés során nem kerülnek figyelembevételre. 
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, a PM értesíti a Pályázót pályázata elutasításáról. 
7.2. A pályázat elbírálásának eljárásrendje
A tartalmi szempontból értékelt pályázatok elbírálását a PM végzi. 
A befogadott pályázat támogatásáról, csökkentett összegű támogatásáról, illetve tartaléklistára kerüléséről a Miniszter dönt, a szakmai javaslatok alapján. 
A Miniszter döntése támogató, amennyiben
– a pályázat megfelelt a jogszabályban és a Pályázati Kiírásban előírt feltételeknek, 
– az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre, 
– a szakmai javaslat alapján a pályázat támogatható. 
A Miniszter döntése elutasító, amennyiben 
– a pályázat nem felel meg a szakmai értékelés során elvárt minimum kritériumoknak, vagy 
– az értékelés során a magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásából következően a rendelkezésre álló keret lekötésre került és a pályázat nem került tartaléklistára, vagy
– amennyiben szakmai szempontból a támogatás nem javasolt. 
Amennyiben a szakmai javaslatban valamely elszámolható költségtétel csökkentése vagy elhagyása szerepel, a Miniszter döntése a pályázatban igényelt támogatási összeghez képest csökkentett mértékű támogatás megítélésére is irányulhat. 
Amennyiben a pályázat formailag és tartalmilag is megfelelő, de a rendelkezésre álló keret kimerült, a Miniszter döntése irányulhat a pályázat tartaléklistára helyezésére. 
Ha a nyertes Pályázó részére a Támogatói Okirat bármilyen okból nem kerül kiadásra, a felszabaduló forrás erejéig a Miniszter döntése alapján, a tartaléklistán szereplő pályázatok a tartaléklistán elfoglalt helyezésük sorrendjében kaphatnak támogatást. Amennyiben a fennmaradt forrás nem elegendő a sorban következő programra, de az azt követőre igen, úgy lehetőség van arra, hogy a sorrend szerinti program helyett az azt követő, első megfelelő nagyságrendű program kerüljön támogatásra.
A tartaléklista – egyéb rendelkezés hiányában – a döntést követő 3 hónap után automatikusan megszűnik.
A Miniszter a pályázatokról a benyújtási határidőt követő 45 napon belül hoz döntést. 
A Pályázókat a döntésről a PM írásban értesíti.
A Miniszter döntését követően a PM gondoskodik a támogatói döntésnek a kormány.hu honlapon való közzétételéről. 

A Pályázati Kiírással kapcsolatos közlemények a http://www.kormany.hu/ weboldalon találhatók.
A Pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos kérdéseiket a benyújtási határidőt megelőző harmadik munkanapig putudatossag@pm.gov.hu e-mail címen tehetik fel.
Az E-ügyintézési tv. alapján a PM és a Pályázó egymás között minden nyilatkozatot, eljárási cselekményt vagy egyéb értesítést elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ címen elérhető, egységes személyre szabott ügyintézési felületen köteles megküldeni. 

palyazati_adatlap_ Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola_2019.docx

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink