Szomszédos államokban élő magyarokról szóló, a felsorolt országok területén megrendezésre kerülő “Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor” támogatása

Szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén megrendezésre kerülő “Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor” támogatása /17555/2019/KARPATKKF Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével nyílt köznevelési pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén megrendezésre kerülő “Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor” támogatására. A pályázat célja a szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktáborok megrendezésének támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: 
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógusszövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, egyházak. 

3. Általános tudnivalók: 
– A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/4. “Határon túli köznevelési feladatok támogatása” megnevezésű részfeladata (Áht azonosító: 348 662). 
– A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 16 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.* 
– A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) megküldi a Magyar Államkincstár részére. 
– A támogatásból elszámolható költségek köre: határon túli résztvevők étkezési költségei, szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések), valamint egyéb a pályázat megvalósítása során a pályázat céljával szorosan összefüggő költségek. 
– Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön megrendezendő, közoktatási célú szaktábor költségeinek támogatására lehet. 
– A megvalósítandó programnak legalább 20 tanuló anyanyelvi képességeinek fejlesztéséhez kell segítséget nyújtania 
– A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Balázs Attila főosztályvezető, tagok: Cseszregi Tamás oktatási igazgató, Jakabné dr. Szalai Krisztina oktatási igazgató-helyettes, Dr. Mészáros Tamás szakmai igazgató, Kalamár Márta külhoni köznevelési referens) javaslata alapján 2019. július 31-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötést megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban. 
– A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása. 
– Egy szervezet több szaktáborra is benyújthat pályázatot. 
– A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön. 
– A 2020. évre átnyúló programot csak 2019. évi kezdési időponttal lehet megpályázni. 
– A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását. 
– A nyertes pályázókkal az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2019. október 31-ig köt támogatási szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a megítélt támogatások egy összegben történő, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként történő átutalásáról a 98/2012 (V.15.) Korm. rendelet alapján. 
– A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően legkésőbb 2019. december 31-ig kerül sor. 
– A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2019. május 1. véghatárideje 2020. április 30. 
– A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani legkésőbb 2020. július 31-ig. 
– A pályázati adatlap elküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket. 

4. A pályázatok benyújtása, határidő: 
Pályázni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A pályázatot elektronikus formában – az előírt mellékletek csatolásával – az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján, a https://martonaron.elte.hu/palyazatok/jogiszemelyeknek-szervezeteknek menüpont alatt lehet kitölteni. 
A kitöltött adatlaphoz kötelező csatolni a mellékleteket. 
A pályázat elektronikus beérkezésének határideje: 2019. május 31. 
A pályázó a pályázat elektronikus beküldésekor az alábbi mellékleteket köteles csatolni: 
– a Kedvezményezett létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása; 
– a Kedvezményezett létezését igazoló (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból,), a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi hiteles okirat és annak magyar nyelvű fordítása; 
– a Kedvezményezett képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozata (közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya) és annak magyar nyelvű fordítása; 
– a számlavezető bank által kiállított banki igazolás a támogatást fogadó bankszámláról, mely tartalmazza az IBAN kóddal ellátott számlaszámot, a SWIFT kódot, valamint a bank nevét és címét; 
– amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező más szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata; 
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során az EMMI, mint Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. Korm. rendelet 3. § 1/b bekezdés figyelembe vételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §- szerinti biztosíték kikötésétől eltekint. 

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai: 
– a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága, 
– a program várható szakmai hasznosulásának bemutatása, 
– a költségvetés megalapozottsága, az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat. 
Nem jogosultak a támogatásra: 
– azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem tartották be az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött szerződésben foglaltakat. 
Hiánypótlásra tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha 
– a pályázatát nem a felhívásban megjelölt módon, elektronikus adatlapon nyújtotta be a jelölt. 
A pályázat befogadásáról annak benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát ki az ELTE vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. 
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus értesítést követő 5. naptári napig van lehetőség egy alkalommal. A hiánypótoltatott dokumentumokat a 4. pontban meghatározottak szerint szükséges benyújtani. 
A pályázat elbírálásáról az online adatlapon megadott e-mail címre 2019. augusztus 31-ig küldünk értesítést. 
A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma, http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, https://martonaron.elte.hu/palyazatok honlapján tesszük közzé. 
A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 102/D.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs. 

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személytől kérhet felvilágosítást: 
Bársony-Bedics Diána pályázati referens – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Oktatási Igazgatóság, Külhoni Pályázatok Osztálya 
E-mail: kozoktatasi.palyazatok@kancellaria.elte.hu; Tel: + 36 30 786 9522 
A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak. 
Eötvös Loránd Tudományegyetem – Oktatási Igazgatóság, Külhoni Pályázatok Osztálya 
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Oktatásért Felelős Államtitkárság, Kárpát-medence Magyar Oktatásának Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság, Külhoni Köznevelési Főosztály
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse

 

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink