Tanyák lakóépületének felújítása, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések / TP-3-2018

Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében tanyák, valamint tanyás térség megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre nyílt pályázatot hirdet. 


1. A pályázat célja 
A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése. 

2. A támogatás forrása 
A támogatás forrása a XII. FM fejezet 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 320 000 000 Ft-os keretösszege. Az esetleges maradvány a források hatékony és teljes körű felhasználása érdekében az egyes támogatási célok, illetve projektek között – az Agrárminiszter (a továbbiakban: Miniszter) döntése alapján – átcsoportosítható. 

3. A támogatás igénybevétele 
1) Tanyai lakóépület felújítására, kivéve a villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvízkezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztéseket; 
2) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére. 
A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása. 
A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez növénytermesztés vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: Útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez). 

4. A pályázat benyújtására jogosultak köre 
Az a természetes személy (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén 
a) lakóhelye szerint a Rendelet hatályba lépésétől kezdve, azaz 2018. december 2-től életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), 
b) továbbá olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában van, amit a következő melléklettel szükséges a pályázatban alátámasztani: 
a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolata; a megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel

5. A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai 
1) Pályázatot csak a kiírás szerinti jogosult nyújthat be. 
2) Egy pályázó a Tanyafejlesztési Program jelen felhívására, valamint a Tanyafejlesztési Program TP-2-2018 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázatot nyújthat be. 
3) Egy tanyára a Tanyafejlesztési Program jelen felhívása, valamint a Program TP-2-2018 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázat nyújtható be. 
4) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. 
5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
6) A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg. 
A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. A Kincstár által kiállított igazolást a pályázat mellékleteként csatolni kell. Az igazolásnak és a pályázati adatlapnak a pályázat benyújtásának időpontjában aktuális adattartalommal kell rendelkeznie. 
További feltétel, hogy a pályázó írásbeli nyilatkozatával hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez, és ahhoz, hogy azokat a pályázat elbírálása során az abban résztvevők megismerhessék. 

Támogatás igénybevételére kizárólag az a pályázó jogosult, aki nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor: 
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be; 
b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; 
c) a saját forrás rendelkezésére áll; 
d) megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött; 
e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 
f) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e; 
g) rendelkezik az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumokkal, és vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor rendelkezik a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött; 
h) vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással, illetve lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja; 
i) vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása; 
j) vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; 
k) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul; 
l) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a pályázatában, valamint a támogatói okiratban feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul; 
m) a támogató által előírt biztosítékokat a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően rendelkezésre bocsátja. 

6. A támogatás tekintetében elszámolható, (támogatásra jogosult) költségek 
A támogatás tekintetében azok a költségek számolhatók el, amelyek 
I. a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján vagy a módosított költségtervében, valamint azok megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek
II. a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető, a kedvezményezett könyvelésében szerepel; 
III. a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka-, vállalkozói vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – keletkeztek; 
IV. a Rendelet hatályba lépésének napjától, azaz 2018. december 2-től, a fejlesztés befejezésének a támogatói okiratban foglalt időpontjáig keletkeztek
A IV. pont alól kivételt képez, azaz a Rendelet hatálybalépése, 2018. december 2-a előtt elszámolható költség is lehet a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig: 
a) a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek); 
b) az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – 2018. január 1. napjától a Rendelet hatálybalépéséig keletkeztek. 
A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA-visszaigénylési joga nincs. 

7. Nem nyújtható támogatás 
Azon pályázó részére, aki 
a) a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült, és a támogatói okirat rendelkezéseit, feltételeit megszegte, az okiratban foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maior-ral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti vis maior esetét; 
b) a benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott; 
c) nem járul hozzá ahhoz, hogy nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időpontját nyilvánosságra hozzák; 
d) nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának – Rendeletben meghatározott szervek által történő – ellenőrzéséhez hozzájárul; 
e) nem nyilatkozik arról, hogy a most benyújtott fejlesztési célra más támogatásban még nem részesült; 
f) az Ávr. 81. §-ában meghatározott esetek valamelyikének megfelel. 
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján nem szerepelhet végrehajtási jog bejegyzése

8. A megítélhető támogatás mértéke 
a) A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 000 000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni. 
b) A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a. 
c) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, illetve értékpapír. 
d) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázat szakmai tartalmát az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni. 
A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével – támogatási intenzitásnak megfelelően – csökken a megítélhető támogatás. 

9. A pályázattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények 
A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a http://www.hermanottointezet.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és a jelen pályázati felhívás 10. pontjának 3) bekezdésében foglaltak szerinti módon, postai úton meg kell küldeni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) részére. 

10. A pályázat benyújtása, befogadása 
1) A pályázati adatlap elektronikus kitöltéséhez a pályázónak – előzetes regisztrációt követően – azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. A regisztráció elvégzésére a pályázati felület megnyitását követően lesz lehetősége. Ezt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok változtatására már nincs lehetőség!) 
2) A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésre 2019. január 28-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2019. február 4-e, 8 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2019. február 11-e 23 óra 59 percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén – amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 300 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye -, annak megállapítását követően az AM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát. Ebben az esetben a kettő támogatási célra vonatkozóan külön-külön közleményt tesz közzé a Herman Ottó Intézet a honlapján. Amennyiben az értékelés során megállapítható, hogy a benyújtott pályázatok támogatási igénye nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, az AM a közleményt visszavonja és egyúttal tájékoztató jelleggel közli a pályázati felület újranyitásának várható időpontját. Az AM jogosult a beadási véghatáridőig több alkalommal is felfüggeszteni a pályázatok beadását, illetve a felületet újra nyitni. A felület tényleges megnyitását a pályázónak kell figyelnie. Amennyiben az újranyitást a pályázó elmulasztotta, azzal kapcsolatban az AM felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel nem tartozik. A pályázat felfüggesztéséről szóló közleménynek a Herman Ottó Intézet honlapján történő megjelenése után a megkezdett pályázatok véglegesítésére nincs lehetőség. 
3) A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, aláírással minden példányt el kell látnia, majd 1 eredeti és 1 egyszerű másolati példányban a kötelező mellékletekkel együtt a pályázati adatlap véglegesítését követő 4 naptári napon belül 
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 
1223 Budapest, Park u. 2. címre 
egy zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott elsőbbségi küldeményként kell elküldenie. A pályázónak az eredeti és másolati példány lapjait sorba rendezve, de külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie, de azoknak tartalmaznia kell folyamatos oldalszámozást. 
A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok az elektronikus kitöltési felületen megtalálhatók, a pályázati adatlap véglegesítése után nyomtathatók és aláírhatók. 
4) A Herman Ottó Intézet a beérkezett pályázatokat formai, jogosultsági és tartalmi szempontból megvizsgálja. 
Az esetlegesen felmerült hiányosság esetén a pályázót a pályázat beérkezését követő 60 naptári napon belül, a hiányok megjelölésével postai úton hiánypótlásra szólítja fel. A pályázó a hiánypótlásról – szintén 1 eredeti és 1 másolati példányban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. Hiánypótlásra csak egyszeri alkalommal van lehetőség a pályázati felhívás 20. pontjában foglalt mellékletek tekintetében. A pályázónak a hiánypótlás eredeti példányának a lapjait külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie. A pályázati felhívás 19. pontjában szereplő, kötelezően benyújtandó mellékletek hiánypótlás keretében nem pótolhatók. Amennyiben a nem hiánypótolható mellékletek nem, hiányosan vagy nem megfelelően kerülnek benyújtásra, úgy a pályázat nem kerül hiánypótlásra, illetve befogadásra, hanem formai hiányosság miatt elutasításra kerül. Amennyiben bármelyik kötelezően benyújtandó melléklet nem, esetleg hiányosan vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy a pályázat nem kerül befogadásra, hanem formai hiányosság miatt elutasításra kerül. 
5) Érvénytelen az a benyújtott pályázat, 
a) amelyet nem támogatásra jogosult személy nyújtott be, 
b) amelynek célja nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, 
c) amely a 19. pontban felsorolt kötelezően benyújtandó mellékleteket nem, hiányosan vagy nem megfelelően küldte meg, 
d) amely pályázat benyújtása a pályázati határidőn túl történt meg, illetve amelynek hiánypótlása az erre rendelkezésre álló határidőn túl került benyújtásra vagy 
e) a hiánypótlásnak a pályázó nem vagy nem megfelelően tett eleget. 
6) A Herman Ottó Intézet a pályázati felhívásnak formai és jogosultsági szempontból megfelelő, illetőleg tartalmilag értékelt pályázatok másolati példányát megküldi a Bíráló Bizottság (a továbbiakban: BB) részére. Ha a pályázó a hiánypótlási felszólításnak nem tesz eleget vagy nem megfelelően teljesíti azt, a Herman Ottó Intézet értesíti a Minisztert. A Miniszter értesítését követően a Herman Ottó Intézet a befogadás elutasításának indoklásával együtt írásban értesíti a pályázót igazolható módon, a hiánypótlási határidő lejártát vagy a nem megfelelően teljesített hiánypótlás beérkezését követő 7 naptári napon belül. A Herman Ottó Intézet a pályázónak megküldött értesítés mellékleteként csatolja a pályázat másolati példányát. A Herman Ottó Intézet a benyújtott, de be nem fogadható pályázatok eredeti példányát megőrzi. 
7) A pályázat befogadása nem kötelezi a pályázat kiíróját a pályázat támogatására. 
http://www.kormany.hu/download/4/79/81000/PF_TP3_2018.pdf#!DocumentBrowse

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink