Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2019. évi támogatása

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján megalkotásra került a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 2019. évi pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás), amely 2019. június 28-án jelent meg a Hivatalos Értesítő 38. számában.  A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. “A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” jogcím 2019. évre 2 050 000 000 forintban, azaz kettőmilliárd-ötvenmillió forintban állapítja meg a támogatás összegét – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a települési önkormányzatok számára.

A vissza nem térítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik

A támogatás igénylésére vonatkozó pályázatot a következőknek megfelelően elektronikusan és papír alapon is szükséges benyújtani. A pályázati kiírás 1. számú melléklete szerinti, szolgáltatónként kitöltött pályázati adatlapot 2019. augusztus 26-ig kell feltölteni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (a továbbiakban: ÖNEGM) rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen, amely a https://onegm.allamkincstar.gov.hu/login.jsp internet címen érhető el. Az onnan kinyomtatott pályázati adatlapot és a pályázati kiírás 7. pontja alapján benyújtandó további dokumentumokat (ide értve a pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti pályázói nyilatkozatot is) papír alapon – egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban – legkésőbb 2019. augusztus 27-ig kell a Kincstárnak a települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani postai úton történő megküldéssel vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással. 
A szolgáltatók számára az egységes értelmezés és kiszámíthatóság érdekében az indokolt költségek meghatározásához kapcsolódó számítási módszert a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról szóló, a pályázati kiírás 2. számú mellékletében található útmutató tartalmazza. 

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok eredeti példányát és az elektronikusan rögzített adatokat tartalmazó adatbázist 2019. szeptember 16-ig megküldi a közlekedésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter a támogatás felosztásáról a pályázati kérelmekben közölt adatok, valamint a költségvetési törvényben és a pályázati kiírás 5. pontjában szereplő kritériumok figyelembevételével, az ott meghatározott környezetvédelmi súlyszámok alapján, 2019. október 9-ig meghozza döntését

A miniszter döntéséről a nyertes települési önkormányzatok a döntést követő 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbított támogatói okiratban értesülnek az ÖNEGM rendszeren keresztül. A nyertes települési önkormányzatok a támogatói okirattal kapcsolatban a miniszteri döntés közlését követő 2 munkanapon belül észrevételt tehetnek, nyilatkozat formájában az ÖNEGM rendszerben, amely nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár a támogatás első részletét 2019. november 20-ig, a támogatás második, fennmaradó részletét 2019. december 2-ig folyósítja. A támogatást a települési önkormányzat a fizetési számláján történő jóváírást követő 3 munkanapon belül a tárgyévet megelőző évben a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltató vagy közlekedésszervező részére átutalja. A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31. 

A nyertes települési önkormányzat az éves költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles elszámolni az Igazgatóság felé a tárgyévet megelőző évre vonatkozó önkormányzati önrész, valamint a tárgyévben megítélt támogatás összegének a szolgáltató vagy közlekedésszervező részére határidőben történő átadását tartalmazó számviteli bizonylatokkal. 
A helyi közlekedés támogatásával kapcsolatos további információkért vagy esetleges kérdéseivel forduljon az ITM Közlekedési Szolgáltatási Főosztályához. 
Elérhetőségek: telefon: 06/1 795-6818 
e-mail: kozszolgaltatas@itm.gov.hu 
postacím: Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Közlekedési Szolgáltatási Főosztály 
1011 Budapest Fő utca 44-50.
https://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse


   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink