Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése / EFOP-3.3.6-17

Magyarország Kormányának felhívása a civil szervezetek valamint konzorciumi partnerként kulturális és felsőoktatási intézmények részére természettudományos élménypedagógiai programok megvalósítását célzó központok kialakításának támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A dokumentum hangsúlyozza a tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák jelentőségét, mint ami jelentősen hozzájárulhat a köznevelésben részt vevők tudásának gyarapításához, a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A célok elérését a Kormány civil szervezetek valamint konzorciumi partnerként kulturális és felsőoktatási intézmények illetve fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 100 000 000 Ft-500 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívás 5.4 pontjában meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a köznevelési intézmények alap programkínálatán és infrastrukturális feltételein túlmutató minőségi oktatási program és környezet kialakításához a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében;
– elősegítik a köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatását a nem formális és informális tanulási alkalmakkal;
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Helyzetelemzés:
Magyarországon jelentős az alapkészségek terén gyengén teljesítők aránya, és a tanulók társadalmigazdasági háttere jelentősen befolyásolja a teljesítményüket. A tanulók átlagos teljesítménye az alapkészségek terén az OECD 2016. évi nemzetközi tanulói teljesítménymérése (PISA-felmérés) alapján az uniós átlag alatt volt. A végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya 11,8%, mely az EU 2020 Stratégia szerint is csökkentendő.
A TIMSS3 2015 évi természettudományos mérése alapján a magyar diákok eredménye 2011 és 2015 között stagnált, míg 1996 és 2015 között romlott – a vizsgált országok tekintetében Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el. A 2016. évi PISA mérés természettudományos eredményei jelentős visszaesést mutatnak az elmúlt évekhez képest, nemzetközi összehasonlításban a magyar diákok eredménye a gyengébbek közé sorolható. A felsőoktatásba kerülő diákok felkészültsége sokszor nem éri el a kívánt mértéket. A természettudományos tanári szakokra jelentkezők száma az elmúlt években jelentősen csökkent, nemzetközi összehasonlításban alacsony a természettudományos és műszaki területen diplomát szerzők aránya. Az élményközpontú, felfedeztető természettudományos képzés az ország számos iskolájában nem valósul meg, ahogy a magas színvonalú természettudományos tehetséggondozás sem érhető el a diákok jelentős része számára. Bár az iskolán kívüli, természettudományos tematikájú, informális és nem formális tanulási lehetőségek a diákok körében nagyon népszerűek, Budapest kivételével a kínálat rendkívül szegényes.
A 2007-2013 programozási időszak keretében a TIOP 1.3.3-08/2 felhívás célja volt innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, a felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó, önkormányzati alapítású és fenntartású közművelődési intézmények, ún. Agóra Pólusok létrehozása, melyekben egyéb közművelődési szolgáltatások mellett a látogatók interaktív módon ismerhetik meg a város felsőoktatásához és gazdaságához szorosan kötődő tudományterületeket. A tematikus ismeretterjesztés a pályaválasztás során is meghatározó tényezőként működhet: a továbbtanulók orientációját is befolyásolhatja, a programok a természettudományos területek iránt érdeklődés növelését segíthetik elő, mellyel hosszabb távon hozzájárulhatnak az adott szakterületen felsőfokú végzettséget szerzett hallgatók számának növekedéséhez.
Egyes felsőoktatási intézmények, kulturális intézmények, valamint civil szervezetek küldetésük, társadalmi szerepvállalásuk okán, sokoldalú szolgáltatásaik és komplex tevékenységrendszerük révén alkalmasak lehetnek arra, hogy a köznevelési intézmények tanulói számára természettudományos tematikájú nem formális és informális, tanórán kívüli tanulási alkalmakat biztosítsanak.

A felhívás célja:
A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek olyan természettudományos élménypedagógiai programok és rendelkezésre álljon az ezek megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. A fejlesztés eredményeként olyan rugalmas programcsomagokat kell létrehozni, amely lehetővé teszi a konkrét, a célcsoport által igénybe vehető tematikus “program” időközönkénti változtatását, a szolgáltatás folyamatos megújulását a figyelem fenntartása érdekében. A projekt eredmények hasznosulását a köznevelési intézményekkel való szoros együttműködés és a foglalkozások tanmenetbe illesztése biztosítja.

Részcélok:
– minőségi oktatási programok létrejötte természettudományos területen;
– az élménypedagógiai programokon keresztül a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés javítása;
– a köznevelési intézmények tanulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása;
– tehetségek azonosításának elősegítése;
– hátránykompenzáció elősegítése;
– pedagógusok, oktatók, szakemberek felkészítésének támogatása;
– a természettudományos élményprogramokhoz szükséges infrastrukturális háttér biztosítása.

Célcsoport:
– alap- és középfokú oktatásban résztvevők (tanulók és pedagógusok)
A felhívás az alábbi stratégiákhoz illeszkedik:
Az EU 2020 Stratégia: Magyarország vállalta, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Ehhez szükséges az esélyteremtő és hátránykompenzációs beavatkozások javítása, a lemorzsolódást megelőző iskolai pedagógiai folyamatok fejlesztése és a pedagógusok szakmai felkészítése, valamint ehhez járul hozzá az egész életen át tartó tanulás keretstratégiájában foglaltak szerint a köznevelésen kívüli nem formális és informális tanulást megvalósító intézményrendszer fejlesztése is. Ennek értelmében a felhívás az Európa 2020 Stratégia mindhárom céljához: az intelligens, a fenntartható és a befogadó növekedéshez egyaránt képes hozzájárulni. Jelen felhívás keretében megvalósuló tevékenységek, tanulási formák ezért is építenek a nevelési-oktatási és a kulturális ágazat szoros együttműködésére.

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra rögzíti, hogy “a tanulói keretek között történő felzárkózást hatékonyan egészíthetik ki az iskolák által igénybe vett nem formális és informális oktatási szolgáltatások: ezek a szociokulturális és egészségi állapotbeli hátrányok együttes leküzdése érdemben csökkenthetik az iskolai lemorzsolódást is (többek között képzések, szakkörök, foglalkozások, foglalkozás-sorozatok, egészségnevelés, virtuális oktatási környezet, versenyek, vetélkedők, képzések, táborok, tanoda típusú fejlesztések).”
Magyarország Kormánya a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. A Stratégia többek között rögzíti, hogy a kulturális intézmények olyan nem formális és informális tanulást támogató programokat biztosítanak, amelyek elősegítik a gyermekek, tanulók személyiségfejlődését, kreatív képességeinek kibontakoztatását, területi és szociokulturális hátrányainak kompenzálását, az attitűd formálást, miközben hatékonyan segítik a kompetenciafejlesztést is az egész életen át tartó tanulás szemléletének érvényesülése érdekében.
Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A fejlesztések összhangban vannak a Duna Régió Stratégia 9. prioritási területének – Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés – kiemelt célkitűzéseivel, és ez által hozzájárulnak azok megvalósulásához is.
A felhívás keretében megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak a Magyar Országgyűlés által 2008-ban elfogadott Nemzeti Tehetség Program (126/2008. (XII. 4.) OGY határozat) alapvető stratégiai célkitűzéseihez: a tehetséges fiatalok megtalálása, a tehetséges fiatalok folyamatos segítése és a tehetség hasznosulásának elősegítése. A program 20 évre (2008 és 2028 között) határozza meg a tehetséges fiatalok segítésének stratégiai és átfogó céljait, fejlesztési területeit és a célkitűzések megvalósítását segítő szervezetrendszer főbb elemeit. A program célkitűzései kétéves cselekvési programokban meghatározott intézkedések alapján kerülnek megvalósításra. A felhívás a program 2017-2018. évi cselekvési programjában meghatározott intézkedések céljaihoz szorosan kapcsolódik, hozzájárul eredményességükhöz, kiegészíti és erősíti azok hatásait.
A felhívás közvetlenül szolgálja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program “3. B.” specifikus cél azon részcélját, miszerint javuljanak a rendszerből kikerülő tanulók alapkészségei és kompetenciái, megfelelő végzettséget szereznek, valamint a tanulók továbbtanulási eredményei javulnak.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 475 250 174 Ft
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma9-45 db.
A területi lefedettség érdekében, az élményközpont helyszíne alapján megyénként legfeljebb három, településenként legfeljebb egy támogatási kérelem támogatható úgy, hogy a beérkezett-, és a támogathatósági feltételeknek maradéktalanul megfelelt kérelmek közül a legmagasabb pontszámmal rendelkezők kerülnek támogatásra.
A megfelelően színes, széles körű programkínálat létrejötte érdekében az azonos programtervvel rendelkező támogatási kérelmek közül csak a legmagasabb pontszámmal rendelkező kerül támogatásra.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan, melyek mindegyikének megvalósítása kötelező:
1. Az élményközpont által fejlesztett természettudományos élménypedagógiai programok programtervének kidolgozása;
2. A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése;
3. A kifejlesztett élménypedagógiai program keretében a NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak fejlesztése és alkalmazása;
4. A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonása, felkészítése;
5. Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló tevékenységek;
6. Programok kiajánlása, csoportok szervezése;
7. Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez kialakított honlap fejlesztése
8. A programok megvalósítása az alábbi foglalkozási formákban:
a. szakkör
b. foglalkozássorozat,
c. természettudományos óra,
d. kiscsoportos foglalkozás
e. versenyek, vetélkedők,
f. műhely- és klubfoglalkozás,
g. témanap, témahét.
h. osztálykirándulás, tábor
9. A természettudományos élménypedagógiai programok megvalósításához szükséges megfelelő helyszín és eszközök biztosítása, amely történhet a projektgazda saját vagy bérelt infrastruktúráján, illetve a jelen felhívás 3.1.1.2 pont 1. pontjában megvalósított infrastruktúrafejlesztésen illetve eszközbeszerzésen keresztül;
10. A programokat lebonyolító oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonásával szakmai műhelyek szervezése, beleértve a jelen felhívásban támogatott projektek képviselőivel történő rendszeres tapasztalatcserét.
Részletes előírásokat a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatban lásd a 3.4.1.1 A projekt műszakiszakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások / Speciális szakmai elvárások a projektvégrehajtás során című részben.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumvezetőként olyan civil szervezetek, melyek céljai közé bizonyíthatóan beletartozik a természettudományos ismeretterjesztés, természettudományos oktatás-képzés és amelyek a felhívás megjelenése előtti 5 évben dokumentáltan végeztek ilyen tevékenységet.
Konzorciumi partnerek lehetnek:
– olyan, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények, melyek természettudományos profillal rendelkeznek,
– Kulturális intézmények vagy fenntartóik az alábbi megkötéssel: 
o a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (a továbbiakban: 1997. évi CXL. tv.) szerinti közművelődési intézmény, továbbá fenntartója, amely 1997. évi CXL. törvény 78. § (2) bekezdése szerint a feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít,
o az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat,
o a1997. évi CXL tv. 39. § (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik,
o állatkertek, vadasparkok, arborétumok, botanikus kertek
– Civil szervezetek, illetve közhasznú nonprofit társaságok, melyek céljai közé bizonyíthatóan beletartozik a természettudományos ismeretterjesztés, természettudományos oktatás-képzés és amelyek a felhívás megjelenése előtti 5 évben dokumentáltan végeztek ilyen tevékenységet.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást igénylők körének. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb 3 lehet (a konzorciumvezetővel együtt).
Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója konzorciumvezetőként mindösszesen egy támogatási kérelemben, konzorciumi partner minőségben legfeljebb 2 támogatási igénylésben vehet részt.
GFO kódok:
312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
559 Egyházi szervezet technikai kód
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A területi lefedettség érdekében, az élményközpont helyszíne alapján megyénként legfeljebb három, településenként legfeljebb egy támogatási kérelem támogatható úgy, hogy a beérkezett-, és a támogathatósági feltételeknek maradéktalanul megfelelt kérelmek közül a legmagasabb pontszámmal rendelkezők kerülnek kiválasztásra.
A megfelelően színes, széles körű programkínálat létrejötte érdekében az azonos tematikával és programtervvel rendelkező támogatási kérelmek közül csak a legmagasabb pontszámmal rendelkező kerül támogatásra.
Közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv, vagy egyéb fenntartású intézmény, melyet egy másik, jogi személyiséggel rendelkező szervezet tart fenn, vagy alapított közművelődési feladatok ellátására.
A közművelődési intézmény alapító okiratának tartalmaznia kell, hogy az intézmény létrehozásának alapvető célja közművelődési tevékenységek végzése. Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a “Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
Könyvtár esetében benyújtandó igazoló dokumentum a könyvtár alapító okirata, vagy a fenntartó alapító okirata és a könyvtár szervezeti és működési szabályzata. Az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti önkormányzatok esetében az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, amiben megjelenik a könyvtári tevékenység, emellett csatolandó a területileg illetékes megyei könyvtárral megkötött könyvtárellátási megállapodás. További feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a “Jelentés a könyvtárak 2015. évi tevékenységéről” elnevezésű, 1442-es számú statisztikai adatlapon teljesítette.
muzeális intézmények esetében igazoló dokumentumként érvényes muzeális intézményi működési engedélyt rendelkezésre állása szükséges, további feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a “Muzeális intézmények 2015. évi adatai” elnevezésű, 1444-es számú statisztikai adatlapon teljesítette.
Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. év május hó 08. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 000 000 Ft, maximum 500 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-336-17-termszettudomnyos-lmnypedaggiai-programknlat-s-termszettudomnyos-lmnykzpontok-fejlesztse

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink