Zöld forrás 2019

Az Agrárminisztérium, mint Támogató (továbbiakban: AM / Támogató) a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára. A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok, határozatok, utasítások alapján készült, amelyek a pályázati eljárás során kötelezően betartandók: – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;  – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény; – Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
– 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról (a továbbiakban: NKP);
– a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;
– a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 9/2017. (IX.29.) FM utasítás;
– a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 6/2018. (XII.17.) AM utasítás;
– az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (IX.10.) AM utasítás.

1. A pályázati támogatás célja
A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

2. A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek
A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:
1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a) élőhelyvédelem;
b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
c) tájvédelem;
d) környezet- és természetvédelmi monitorozás;
e) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
f) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
g) környezetvédelmi tanácsadás;
h) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
i) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
j) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre, valamint háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!
Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázatban igényelt összeg maximum 20%-a lehet általános működési költség!

3. A pályázók köre
Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2017. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet-, illetve természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek; 
e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
f) 2017-ben és 2018-ban környezetvédelmi, illetve természetvédelmi tevékenységet folytattak;
g) 2017. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján közzétette.

Nem pályázhatnak:
a) közalapítványok,
b) civil társaságok,
c) köztestületek,
d) non-profit gazdasági társaságok,
e) egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
f) pártok,
g) gazdasági társaságok.

4. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az AM az odaítélt összeget egy összegben, támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke
A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/02/14/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti “Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában” előirányzat keretösszegéből 70 000 000 forint áll rendelkezésre.
Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 1 000 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet. Az 1 000 000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási keretösszeget – a felhívás külön módosítása nélkül – megváltoztassa.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje
Benyújtandó:
papír alapon, egy példányban:
– a minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlap,

elektronikus adathordozón: 
– a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változata és
– az adatlap szerkeszthető excel formátumú változata.

Fentieket az alábbi módon és formában várjuk.

Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: “Zöld Forrás 2019 pályázat”
A könyvelt (tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:

Agrárminisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 8. (postabélyegző kelte)
Pályázati díj nincs.

7. A pályázat formai és tartalmi követelményei
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható.

A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok szakmai értékelésre nem bocsáthatóak.
A formai értékelés eredményéről (befogadás vagy elutasítás) az AM – elektronikus levélben – a pályázat beérkezését követő legfeljebb 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a Pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül – indok megjelölésével – elutasítja a pályázatot.
A Pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a Pályázó viseli!

A befogadott pályázatok benyújtójának nevét és a pályázatok címét az AM a hivatalos honlapján a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közzéteszi.

Formai szempontból kizáró okok:
a) hibásan, hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázat;
b) a papír alapon benyújtott és az elektronikus adathordozóra feltöltött Adatlap tartalmának eltérése;
c) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatás;
d) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 3 000 000 forintot, vagy nem éri el az 1 000 000 forintot;
e) a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal (illetve az NKP-ban foglaltakkal) nincs összhangban;
f) a Pályázó ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
g) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak;
h) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek;
i) a Pályázó az AM által nyújtott bármely korábbi költségvetési támogatással nem számolt el, illetve a támogatás jogosulatlan igénybevétele került megállapításra (kivétel a 2018. évi Zöld Forrás pályázat).

Tartalmi értékelés 
Az értékelés során meghatározó, kiemelt jelentőséggel bíró szempontok:
a) A projekt fontossága, (társadalmi) hasznossága, hatékonysága, hatóköre.
b) A tervezett program megvalósíthatósága, kidolgozottsága.
c) A projekt költségeinek realitása, költségtervének részletessége.
d) A pályázó szervezet működőképessége, szakmai hitelessége, múltja.

8. Pályázati döntés
Bírálatra csak formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet. A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidőtől számított legkésőbb 75 naptári napon belül az agrárminiszter írásban hozza meg. A minisztert döntésében a Bíráló Bizottság javaslata segíti, ami egyesíti magában a tárca szakmai véleményét és a civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.
A megszülető döntés lehet: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartaléklista), elutasítás, kizárás. Az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is megítélhető (minimum 1 000 000 forint), ebben az esetben a szerződéskötés feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása.

A Pályázót a Támogató döntéséről, illetve a támogatás igénybevételének feltételeiről, elutasítás esetén annak indokairól, a döntéshozataltól számított 15 napon belül az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya írásban tájékoztatja, illetőleg a pályázat eredménye a döntés meghozatalától számított 5 napon belül az AM honlapján közzétételre kerül (http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium).

9. Kifogás
A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.
Amennyiben a Pályázó úgy ítéli meg, hogy a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, a támogatói okiratok kiadása, a költségvetési támogatás folyósítása, illetve annak esetleges visszakövetelése jogszabálysértő vagy a pályázati kiírásba vagy a támogatói okiratba ütközik, akkor az Ávr. 102/D §-a alapján kifogást nyújthat be.

A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges adatait,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, 
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) – (7) bekezdései, valamint a 6/2018. (XII.17.) AM utasításban foglaltak alapján történik.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

10. Támogatói okirat
A nyertes Pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya értesíti a támogatói okirat létrejöttének feltételeiről a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus címen.
A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül, a Pályázónak felróható okból nem jön létre a támogatási jogviszony. 
A támogatásra irányuló jogviszony a támogatói okirat Pályázó általi, igazolt átvétel időpontjában keletkezik. Az ezt megelőzően megkezdett projekt megvalósításából eredő kockázatok a Pályázót terhelik.

11. A támogatás kifizetése
A támogatás kifizetésének feltétele a támogatói okiratban rögzítettek elfogadása. A támogatás folyósítása a támogatói okirat kézbesítésétől számított 45 napon belül történik.

12. A támogatás felhasználásának feltételei
a) Az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra és a támogatói okirat átvételével elfogadott (módosított), a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
b) a támogató okiratban rögzített időszakban, de legkorábban a pályázat benyújtási határidejét követő naptól, tehát 2019. április 8-tól, legkésőbb 2020. május 31-ig felmerülő költségekre használható fel. A legkésőbbi kifizetés dátuma a támogatói okiratban foglalt projektbefejezési határidő;
c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a Pályázó szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
d) a 200 000 forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg;
e) bruttó 1 000 000 forintot meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás alapján történhet;
f) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a Pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra (lásd bővebben: 9/2017. (IX.29.) FM utasítás);
g) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén az elnyert Zöld Forrás támogatás nem tekinthető saját forrásként.

13. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése
A Pályázó a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg támogatói okiratban rögzített feltételeinek, illetve az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról a befejezési határidőt követő 30 naptári napon belül köteles a jelen pályázati felhívás melléklete szerinti beszámoló nyomtatványon, az általános tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: beszámoló) készíteni és azt az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban megküldeni.

Az elszámolható, illetve a pályázat keretében nem elszámolható költségek részletes megnevezését a beszámoló tájékoztató és a pályázati segédlet (is) tartalmazza.

a) a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, valamint a támogatási szerződésben rögzített és vállalt célokra, feladatokra került felhasználásra,
b) a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya az illetékes szakfőosztályok bevonásával ellenőrzi,
c) a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlásra van lehetőség. A hiánypótlási felhívást a Támogató elektronikusan küldi meg a Pályázó részére, azonban a hiánypótlást papír alapon kell teljesíteni. 
d) a beszámoló vagy az azzal kapcsolatos hiánypótlás késedelmes benyújtása esetére a kötelezettségvállalás dokumentumában a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a támogatási összeg 0,5%-áig terjedő késedelmi kötbért határoz meg a Támogató, melynek részletei a támogatói okiratban kerülnek rögzítésre.

Amennyiben a Pályázó önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott valamely kötelezettségének, a miniszter a Pályázót legfeljebb 5 évre kizárja a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási rendszeréből.

A Pályázónak és a megvalósításban közreműködő partnereinek a támogatás elnyerésével ellenőrzés-tűrési kötelezettsége keletkezik. Az Ávr. 101. §-a szerint a Támogató és a Pályázó a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a Pályázó beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított legalább tíz évig megőrizni. 
A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél visszavonásához való hozzájárulásról az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya levélben értesíti a Pályázót.

14. Biztosíték
A Pályázó a támogatási összegből esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett összegre – a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állításával – az AM számára valamennyi, azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára szóló felhatalmazó levelet köteles adni.

15. A nyilvánosság biztosítása 
A Pályázónak biztosítania kell, hogy minden, a projekt megvalósításához kapcsolódó papíralapú és elektronikus dokumentumon, kiadványon, és a PR vagy információs anyagon, honlapokon tájékoztatást adjon arról – alapvetően a címlapon -, hogy a program az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg, illetve egyértelmű jelzést kell feltüntetniük a fent említett dokumentumokon és információközlő eszközökön az Agrárminisztérium Zöld Forrás program megnevezésével és az AM logójával. (A logók letölthetőek az AM honlapjáról: 
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=1&source=3&type=406#!DocumentBrowse )
A projekt keretében megrendezésre kerülő eseményekről az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát a rendezvény időpontja előtt legalább 15 naptári nappal tájékoztatni kell (a zoldforras@am.gov.hu címen).
A program megvalósítása során, a Zöld Forrás támogatásával készült kiadványokból legalább 5 példányt – legkésőbb a beszámolóval egyidejűleg – a Pályázó köteles megküldeni a Támogató részére.

16. Kapcsolattartás
A pályázati felhívással kapcsolatban az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, illetve kijelölt munkatársai látnak el (a hivatali munkarend szerinti munkaidőben) ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében tájékoztatást adnak és segítséget nyújtanak a pályázatok benyújtásával, a támogatói okirat elkészítésével, illetve az elszámolással kapcsolatosan.

Elérhetőségek:
Agrárminisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
Telefonszámok: 06 1 79 58078, 89 67625
http://www.kormany.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink